Åtta olika nivåer – byggd på kanadensisk modell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har sin utgångspunkt i den kanadensiska modellen LTD – Long-Term Development. Den kallades tidigare LTAD (Long Term Athlete Development) och är välkänd och använd runt om i världen och bildar ett ramverk för att beskriva en långsiktig utveckling. I den goda innebandymiljön är långsiktighet ett viktigt signum – det gäller såväl utvecklingen av spelare och tränare som i föreningens visions- och målarbete.

Modellen för svensk innebandy visar också på vår verksamhets rika bredd och stora möjligheter oavsett ålder, ambition och förutsättningar. Här finns något för alla!

Pusselbitarna visar möjligheten till förflyttning

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, har åtta olika nivåer som tydliggör innebandyns varierade och omfattande verksamhet. Nivåerna illustreras i nedanstående bild och utgörs av pusselbitar. Föreningar kan avgöra vilka nivåer som de ska/kan erbjuda i sin verksamhet, och även aktiva individer kan välja på vilken nivå man vill bedriva sin innebandy. Utvecklingsmodellen tydliggör också att innebandyn svarar upp mot visionen, Folksporten för alla – alltid.

Att de olika nivåerna visas som pusselbitar (med tvåfärgade bollar mellan nivåerna) vill synliggöra att aktiva ska kunna röra sig mellan olika nivåer utifrån förutsättningar, intresse och ambitionsnivå. Man ska även kunna börja med och komma tillbaka till innebandyn i olika skeden av livet oberoende av tidigare erfarenheter och ålder.

Nedan följer en beskrivning av utvecklingsmodellens åtta nivåer som tillsammans ska understödja en grundläggande samsyn kring hur vi tränar och spelar samt utvecklar våra aktiva på bästa sätt.

Den Goda Innebandymiljön För Vit Bakgrund Minskad

Lek och rörelse (0-6 år) – ljusgrön

Denna nivå är inte särskilt inriktat gentemot innebandy utan kan bedrivas i olika idrottsliga sammanhang. Här ska lek och rörelse stå i fokus och fysisk aktivitet utgör en rolig del av barns liv. Träningen är varierad med enkla aktiviteter där deltagarna får använda sin fantasi och uppleva rörelseglädje. Aktiv lek är nyckeln bland annat eftersom den bygger viktiga kopplingar inom hjärnan samt mellan hjärnan och muskler. Träningen bör innehålla utveckling av de olika motoriska grundformerna: åla/krypa, gå, springa, hoppa, balansera, hänga, rulla, stödja och kasta/fånga.

Som ledare är det viktigt att man är tydlig och enkel. Vidare gäller det att sätta barnet i centrum, ge beröm ofta och uppmuntra till utveckling.

Rörelseglädje (6-9 år) – grön

Nivån ”Rörelseglädje” präglas av att ha kul i sitt idrottande och fortsätta att utveckla de motoriska grundformerna. Själva spelet och innebandytekniken introduceras på ett lekfullt sätt och innebandyträningen genomförs med fördel i form av roliga aktiviteter och lekar. Det gäller också att anpassa ytor och utrustning efter barnen.

Ledaren förklarar och instruerar på ett tydligt och enkelt sätt. Att vara med och göra sitt bästa är viktigare än att prestera. I ledarrollen är det centralt att lyfta det som är positivt och bidra till att barnen utvecklar sitt självförtroende och sin självkänsla.

Lära sig träna (9-12 år) – blå

På denna nivå betonas att barnen lär sig att träna. Verksamheten har en tydligare inriktning på att lära sig innebandyteknik, själva spelet och allmänna idrottsliga färdigheter. Tävlingar förekommer och är avpassade för ålder och mognad, men det är inte fokus för verksamheten. Utövande av andra idrotter och aktiviteter främjas.

Som ledare eftersträvar man att erbjuda en varierad och lustfylld träning som innehåller individuella utmaningar. Lärande och individuell utveckling betonas i jämförelse med resultatmål.

Träna för att träna (12-16 år) – röd

På den här nivån läggs tonvikten på att lära sig så mycket som möjligt, inte minst rent tekniskt, och mer komplexa övningar förekommer. Utvecklingen av fysiska kvaliteter som styrka, uthållighet och rörlighet sker parallellt och i fas med innebandyträningen. Det förekommer mer matcher, i första hand på lokal och regional nivå men även på riksnivå. Fler spelare väljer innebandy som sin idrott, men samtidigt bör det erbjudas möjlighet att delta i andra idrotter.

I ledar-/tränarteamet bör det finnas en bred kompetens som, förutom kunnighet inom innebandyn inkluderar kompetens kring fysisk träning, skadeförebyggande, idrottspsykologi med mera.

Träna för att tävla (junior och senior) – svart

När man som innebandyspelare befinner sig på denna nivå är man mer inställd på att satsa på innebandyn och för många är målet att nå elitnivå. Spelarna bemästrar alla grunder och träningen inriktas mot mer avancerade och komplexa spelövningar. De fysiska kvaliteterna vidareutvecklas och matchas såväl mot vad spelet kräver som var de aktiva befinner sig utvecklingsmässigt, om möjligt på individuell basis. Det blir viktigt att balansera träningsinnehållet och träningsmängden gentemot återhämtning, inte minst för att minska på skaderiskerna. Spelarnas egen förståelse för träning, återhämtning samt frågor kring mat och dryck utgör också en god grund för en hållbar satsning. Matchspel blir mer centralt och utgör en viktig del i utvecklingen. Det är fortfarande väsentligt att prestationsmålen tillmäts stor vikt i relation till resultatmålen.

På denna nivå är ledar-/tränarteamets samlade kompetens central, och då kring hela spektret av innebandyns tränings- och tävlingsområden. Eftersom träningsmängden ökar är det betydelsefullt att vara observant på risken med överträning och att vid behov kunna tillhandahålla välfungerande stödfunktioner. Det kan exempelvis handla om idrottspsykologisk hjälp, medicinsk support och frågor kring mat/dryck.

Spela för att vinna (elit) – guld

Spelarna på denna nivå är starkt målinriktade och här handlar det om att maximera prestationsförmågan både hos laget och de individuella spelarna – detta utifrån de mål som satts upp tillsammans med ansvariga för elitverksamheten. I själva träningen gäller det att ytterligare höja svårighetsgraden och kvaliteten på utförandet för såväl laget som individerna och mer lyfta in områden som taktiskt kunnande. Tävlingsmomentet och att prestera när det gäller blir centralt.

Spelarnas självständighet och egna uppfattningar bör uppmuntras i allt högre grad vilket får konsekvenser för tränarrollen. Nu handlar det mer om samverkan och samförstånd kring målsättningar och planering av både träning och tävling. Ytterligare specifik kompetens i ledargruppen kan bli aktuell för att optimera prestationen och det är fortsatt betydelsefullt med en väl fungerande stödapparat.

Bredd och motion – lila

De aktiva på denna nivå utgörs av en bred målgrupp. Här finns spelare som vill tävla men inte på elitnivå. Det kan exempelvis bero på att man inte är beredd att lägga ner den tid som behövs för att satsa fullt ut eller att man upplever att förmågan inte riktigt räcker till. Men här finns även de som gillar att hålla på med innebandy som sin idrott där det huvudsakliga syftet är att hålla sig i form och träffa kompisar. Det är roligt och utmanande att tävla men på en nivå som är anpassad efter sina ambitioner. Det kan också vara aktiva som upptäcker innebandyns möjligheter senare under sin ”idrottsresa” och börjar med idrotten som äldre ungdom eller vuxen.

Nivån har utmaningar med tanke på sin bredd och mångfald – dels gäller det att attrahera och behålla barn, ungdomar och vuxna som vill fortsätta att spela innebandy, dels välkomna aktiva i olika åldrar som vill börja träna och tävla i innebandy senare i sin karriär. Det gäller att erbjuda en rolig, allsidig och utvecklande innebandyverksamhet för olika åldrar och nivåer. Här kan föreningen, med tanke på sina förutsättningar, göra satsningar gentemot särskilda målgrupper.

Hälsa och rörelse hela livet – mörkblå (ramen)

På denna nivå finns innebandyns, men också andra idrotters, viktiga roll när det gäller att aktivera och engagera olika grupper som ungdomar, vuxna och seniorer. Nivån utgör en grundläggande del för att bidra till visionen Folksporten för alla – alltid. Det handlar om innebandyns möjligheter till rolig och värdefull träning där exempelvis spel och matcher mer blir en del av träningen, inte för spel i olika serier eller liknande.

Nivån välkomnar aktiva i alla åldrar oavsett idrottserfarenheter och som vill träna på olika nivåer. Inträdet i nivån ”Hälsa och rörelse hela livet” kan påbörjas redan under barn- och ungdomsåldern och det bör finnas förutsättningar för att aktiva ska kunna röra sig fritt mellan såväl olika nivåer som andra idrotter eller motionsformer. Kompetensen hos ledare och tränare blir beroende av vilken verksamhet som ges samt de aktivas ålder, förmåga och ambitionsnivå.

Tillbaka till SIU

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS