Svenska Innebandyförbundet beslutade, tillsammans med elitföreningarnas intresseorganisation FSSL, 2014 att införa elitlicens från och med säsongen 19/20.

Elitlicensen gäller alla föreningar som spelar i eller kvalar upp till Svenska Superligan, allsvenskan och division 1 herrar.

 

I korthet innebär elitlicensen följande:

 • Föreningar som omfattas av elitlicensen ska ha räkenskapsår med avslut 30 april. Undantag är de som är flersektionsföreningar.
 • Varje förening måste ha auktoriserad eller godkänd revisor.
 • Det egna kapitalet i bokslutet 30 april måste vara positivt.

Ladda ner Reglemente för Elitlicens - från 2023-05-01

Frågor & svar - elitlicens

Senast den 1 augusti ska följande lämnas in:
 • Årsmötesprotokoll som visar att godkänd eller auktoriserad revisor valts.
 • På årsmöte fastställd och reviderad årsredovisning. Årsredovisning definieras i Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd: 
   • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) eller
   • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
   (Gäller från och med bokslutet 30 april 2024),
 • Undertecknad revisionsberättelse från auktoriserad/godkänd revisor avseende fastställd årsredovisning
För vilka gäller innebandyns elitlicens?

Svenska Superligan, allsvenskan och herrar division 1.

Vad mäts angående elitlicens?

Det är föreningens årsmötesprotokoll och årsredovisning per 30 april som kontrolleras.

Vi har lag i SSL och allsvenskan i samma förening (samma organisationsnummer), vad gäller då?

Det är fortfarande föreningens årshandlingar per 30 april som mäts.

Hur gör vi som en flersektionsförening med räkenskapsår?

Grundregeln är att alla föreningar ska ha bokslut 30 april. Undantaget är flersektionsföreningar som kan ha annat, normalt sett 31 december, som avslut.

Behöver vi ha en auktoriserad eller godkänd revisor?

Ja, endast revisorer som är godkända eller auktoriserade av Revisorsinspektionen är godkända.

Måste vi ha positivt eget kapital 30 april varje år?

Ja, bokslutet 30 april måste visa ett positivt eget kapital. Om föreningen inte har positivt eget kapital år 1 får man starta serien, men kommer att spela under ”handlingsplan”.

Detta innebär att föreningen har året på sig att återställa det negativa egna kapitalet under räkenskapsåret.

Har inte detta skett utan det egna kapitalet fortfarande är negativt år 2 sker nedflyttning till säsongen därpå.

Hur ser ett normalår ut?

Se innebandyns reglemente för elitlicens, sista sidan.

Kan vi starta säsongen med negativt kapital?

Ja, men en handlingsplan ska lämnas in tillsammans med övriga handlingar den 1 augusti, därefter ska ett delårsbokslut upprättas per 31 december, och om inte kapitalet är återställts vid räkenskapsårets slut 30 april år 2 beviljas inte elitlicens.

Då sker nedflyttning till kommande säsong.

Vilken sportslig effekt får det om vi inte uppfyller elitlicensen?

Nedflyttning en serie kommande säsong. Har föreningen två representationslag i samma förening nedflyttas båda lagen vardera en serie.

Vad gäller om vi sportsligt åker ur serien och samtidigt inte uppfyller elitlicensen?

Då flyttas föreningens representationslag ner två serier.

Vad gäller om vi sportsligt kvalat oss upp en serie men inte beviljats elitlicens?

Då stannar ni som en konsekvens kvar i den serie ni tillhörde föregående säsong.

Övergångsregler

Om förening som tidigare inte har omfattats av licenskraven inte uppfyller kraven enligt punkt 2.2, det vill säga saknar;
auktoriserad/godkänd revisor inte följer det anvisade räkenskapsåret eller
inte uppvisar eget kapital enligt kapitalkravet,

vid bedömningen år 1 ges föreningen dispens och ska i stället till Licensnämnden senast 1 augusti år 2 inge handlingar som uppfyller kraven.

Detta som underlag för Licensnämndens ordinarie bedömning år 2 huruvida B-kriterierna uppfyllts för elitlicens.

Är kraven år 2 fortfarande inte uppfyllda ska föreningen inkomma med kompletterande handlingar i enlighet med punkt 2.2 för slutgiltig bedömning år 3.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS