På Riksidrottsmötet 2017 antogs en handlingsplan som kort och gott innebär att samtliga idrotter ska flyttas över till respektive specialidrottsförbund. Paraidrotterna ska ”hitta hem” till rätt specialförbund och fokus ska flyttas från ordet ”para” till den idrotten det faktiskt handlar om.

För innebandyns del handlar det alltså om att flytta över parainnebandyn från Parasportförbundet och i stället inkludera den i Innebandyförbundet.

Syftet med inkluderingen är att parainnebandyn ska vara en naturlig och självklar del av Svensk Innebandy – inte en särlösning.

Målsättningen är att det ska leda till bättre förutsättningar för spelare, ledare och föreningar inom parainnebandy.

Namnlös Design (2)
Parainnebandy kram

Vad betyder inkludering?

En inkluderande förening är öppen för alla och ingen ges fördelar eller anses passa in mer än någon annan utifrån vem man är eller vilka förutsättningar man har. Det handlar om jämlikhet.

Det innebär inte att en förening måste bedriva parainnebandyverksamhet för att kunna vara inkluderande. Spelarunderlaget är betydligt mindre än inom norminnebandyn och att flera föreningar med en geografisk närhet ska kunna bedriva samma typ av parainnebandyverksamhet är därför inte rimligt.

Istället kan samverkan mellan föreningar vara en bra idé för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för målgruppen. Det kan handla om allt från att gemensamt driva parainnebandy i staden/området till att på er hemsida hänvisa till närmsta förening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans hjälps vi åt att sänka trösklarna för de som vill börja spela parainnebandy. 

Inkludering är också ett förhållningssätt till olikheter. Hur vi bemöter och beter oss mot varandra. Hur vi sätter upp ramar, strukturer och skapar inkluderande miljöer.

Många gånger fastnar vi i att vi vill inkludera en viss målgrupp utan att jobba med behov, struktur och miljö. Inkludering innebär anpassningar i alla riktningar. Det handlar om kommunikation och ett gemensamt språk, tillgängliga lokaler, tillgänglig information, delaktighet, med mera.

Olika situationer kräver olika lösningar. Olika behov kräver olika förutsättningar – lika förutsättningar betyder inte alltid att det måste vara likvärdigt

Föreningsguide - Inkluderingen av parainnebandy
Kommunguide - Inkluderingen av parainnebandy
Förbundsguide - Inkluderingen av parainnebandy
Inkluderingen av parainnebandy
Föreningsguide - tryck här

Inkluderingsprocessens steg

Inkluderingsprocessen sker i sex steg där varje steg innehåller moment som tillsammans ska leda till att parainnebandy på ett framgångsrikt sätt inkluderas i och blir en naturlig del av Svensk Innebandy. På samtliga nivåer i verksamheten, från förbundsnivå till kärnan i verksamheten, det vill säga föreningar och spelare.

Insteget
I detta steg genomförs dialoger och arbetsmöten inom Svenska Innebandyförbundet och Svenska Parasportförbundet. Regionalt och lokalt utförs pilotprojekt av arbetsgrupper.

Steg 1
I steg 1 tecknas en avsiktsförklaring för att undersöka förutsättningarna för att Svenska Innebandyförbundet ska överta innebandy för personer med funktionsnedsättning från Parasport Sverige.

Här bildas även den styrgrupp som ansvarar för strategiska riktlinjer samt uppdrar projektgruppen att utföra operativt.Steg 2

I detta steg ser projektgruppen över strategi, processer och aktiviteter för att skapa förutsättningar att utveckla parainnebandyverksamheten och verka för att fler personer med funktionsnedsättning börjar med innebandy.

Projektgruppen har också i uppdrag att utse och leda arbetsgrupper inom utvalda områden.

Steg 3
Här ligger fokus på ekonomi och att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar för paraverksamhet inom Svensk Innebandy.

Steg 4
Vid den här tidpunkten är det dags att parainnebandy officiellt överlämnas från Parasport Sverige till Svenska Innebandyförbundet.

Steg 5
Det sista steget handlar om att arbetet med parainnebandy är pågående även efter överlämningen. Avtalet ska följas upp och arbetet ska utvärderas av Parasport Sverige.

I Svensk Innebandy ska arbetet med parainnebandy vara lika viktigt och naturligt som andra delar av verksamheten.

Inkluderingsprocessens steg

Inkluderingsprocessen sker i sex steg där varje steg innehåller moment som tillsammans ska leda till att parainnebandy på ett framgångsrikt sätt inkluderas i och blir en naturlig del av Svensk Innebandy. På samtliga nivåer i verksamheten, från förbundsnivå till kärnan i verksamheten, det vill säga föreningar och spelare.

Insteget
I detta steg genomförs dialoger och arbetsmöten inom Svenska Innebandyförbundet och Svenska Parasportförbundet. Regionalt och lokalt utförs pilotprojekt av arbetsgrupper.

Steg 1
I steg 1 tecknas en avsiktsförklaring för att undersöka förutsättningarna för att Svenska Innebandyförbundet ska överta innebandy för personer med funktionsnedsättning från Parasport Sverige.

Här bildas även den styrgrupp som ansvarar för strategiska riktlinjer samt uppdrar projektgruppen att utföra operativt

Steg 2
I detta steg ser projektgruppen över strategi, processer och aktiviteter för att skapa förutsättningar att utveckla parainnebandyverksamheten och verka för att fler personer med funktionsnedsättning börjar med innebandy.

Projektgruppen har också i uppdrag att utse och leda arbetsgrupper inom utvalda områden.

Steg 3
Här ligger fokus på ekonomi och att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar för paraverksamhet inom Svensk Innebandy.

Steg 4
Vid den här tidpunkten är det dags att parainnebandy officiellt överlämnas från Parasport Sverige till Svenska Innebandyförbundet.

Steg 5
Det sista steget handlar om att arbetet med parainnebandy är pågående även efter överlämningen. Avtalet ska följas upp och arbetet ska utvärderas av Parasport Sverige.

I Svensk Innebandy ska arbetet med parainnebandy vara lika viktigt och naturligt som andra delar av verksamheten.

Detta har hänt i inkluderingsprocessen
Förbundsguide - Inkluderingen av parainnebandy
Kommunguide - Inkluderingen av parainnebandy

Våra ledord

För att i slutändan skapa så bra förutsättningar som möjligt för parainnebandy krävs tydlighet och en röd tråd genom arbetet, så vi alla jobbar i samma riktning.

För att nå en lyckad inkludering har projektgruppen därför tagit fram sex ledord att utgå från i arbetet. De sex S:en om man så vill. 

1. Struktur
Vi har en tydlig och lättbegriplig struktur för arbetes gång så att fler kan ta del av processen och enkelt förstå den. Vi sätter upp konkreta och realistiska målsättningar, men tillåter oss själva att våga drömma och tänka stort.

I processen arbetar vi med en styrgrupp, en projektgrupp och flera arbetsgrupper där samtliga är viktiga för vårt syfte och målsättning. Det vill säga att parainnebandyn ska bli en naturlig och självklar del av Svensk Innebandy där inkluderingen ska leda till bättre förutsättningar för utövare, ledare och föreningar.

Styrgruppen diskuterar strategiska riktlinjer, beslutar om stegen i tidsplanen samt uppdrar projektgruppen att utföra operativt.

Projektgruppen arbetar enligt en från RF och Parasportförbundet framtagen checklista med punkter som ska genomföras i inkluderingsprocessen. Projektgruppen utser och i viss mån leder arbetsgrupper utifrån framtagna fokusområden. Projektgruppen rapporterar till styrgruppen.

Arbetsgrupperna jobbar med frågor kopplat till respektive grupps tilldelade fokusområde. Arbetsgrupperna rapporterar till projektgruppen.

2. Styrning
Vi ska vara tydliga gällande vilka frågor styrgrupp/projektgrupp önskar svar på inom respektive arbetsgrupps fokusområde. Samtidigt lämnas en stor portion frihet till respektive arbetsgrupp att vara kreativa och utvecklande i sitt arbete.

Vi ska även vara tydliga med vem/vilka som ansvarar för vad. Att information kommer ut i alla led är nödvändigt och för att lyckas med det krävs tydlighet kring vad som förväntas av samtliga.

Styrning kan också innebära att vi ska arbeta för en gemensam nationell struktur inom olika områden där det idag ser olika ut runt om i Sverige.3. Samsyn
Vi är lyhörda och ser till att representanter för samtliga delar av verksamheten får delta i processen och belysa behov, önskemål samt en möjlighet att komma med input och idéer.

Under processens gång anordnas konferenser för innebandyn och parasportens specialdistriktsförbund med fokus på inkluderingen av parainnebandy.

Konferenser med samma fokus anordnas även riktat mot föreningar. Detta för att skapa en röd tråd genom arbetet där representanter från olika delar av verksamheten har möjligheten att vara involverade i processen.

4. Synliggöra
Parainnebandy finns i nästan hela landet. Vi kan stoltsera med att över hundra föreningar bedriver verksamhet inom en eller flera av våra tre spelformer, men vi vill bli bättre på att synliggöra det.

Vi deltar på olika arrangemang, vi driver egna arrangemang och vi ska våga ta plats. Parainnebandy är en viktig del i Svensk Innebandy och en betydande del i att stärka varumärket Svensk Innebandy ännu mer

5. Sammanfoga
För att inkluderingen i slutändan ska bli riktigt bra behöver det jobb som arbetsgrupperna inom respektive fokusområden lägger ner sammanfogas till ett gemensamt arbete. Ett arbete som utgör grunden för svensk parainnebandy och dess fortsatta utveckling.

6. Ständigt
Vi känner en stolthet för arbetet vi gjort och vad vi åstadkommit, men är medvetna om att det är en ständig process som behöver följas upp, utvärderas, justeras och vidareutvecklas. Inte minst den dagen överflytten av parainnebandy till Svenska Innebandyförbundet är genomförd.

Våra ledord

För att i slutändan skapa så bra förutsättningar som möjligt för parainnebandy krävs tydlighet och en röd tråd genom arbetet, så vi alla jobbar i samma riktning.

För att nå en lyckad inkludering har projektgruppen därför tagit fram sex ledord att utgå från i arbetet. De sex S:en om man så vill. 

1. Struktur
Vi har en tydlig och lättbegriplig struktur för arbetes gång så att fler kan ta del av processen och enkelt förstå den. Vi sätter upp konkreta och realistiska målsättningar, men tillåter oss själva att våga drömma och tänka stort.

I processen arbetar vi med en styrgrupp, en projektgrupp och flera arbetsgrupper där samtliga är viktiga för vårt syfte och målsättning. Det vill säga att parainnebandyn ska bli en naturlig och självklar del av Svensk Innebandy där inkluderingen ska leda till bättre förutsättningar för utövare, ledare och föreningar.

Styrgruppen diskuterar strategiska riktlinjer, beslutar om stegen i tidsplanen samt uppdrar projektgruppen att utföra operativt.

Projektgruppen arbetar enligt en från RF och Parasportförbundet framtagen checklista med punkter som ska genomföras i inkluderingsprocessen. Projektgruppen utser och i viss mån leder arbetsgrupper utifrån framtagna fokusområden. Projektgruppen rapporterar till styrgruppen.

Arbetsgrupperna jobbar med frågor kopplat till respektive grupps tilldelade fokusområde. Arbetsgrupperna rapporterar till projektgruppen.

2. Styrning
Vi ska vara tydliga gällande vilka frågor styrgrupp/projektgrupp önskar svar på inom respektive arbetsgrupps fokusområde. Samtidigt lämnas en stor portion frihet till respektive arbetsgrupp att vara kreativa och utvecklande i sitt arbete.

Vi ska även vara tydliga med vem/vilka som ansvarar för vad. Att information kommer ut i alla led är nödvändigt och för att lyckas med det krävs tydlighet kring vad som förväntas av samtliga.

Styrning kan också innebära att vi ska arbeta för en gemensam nationell struktur inom olika områden där det idag ser olika ut runt om i Sverige.

3. Samsyn
Vi är lyhörda och ser till att representanter för samtliga delar av verksamheten får delta i processen och belysa behov, önskemål samt en möjlighet att komma med input och idéer.

Under processens gång anordnas konferenser för innebandyn och parasportens specialdistriktsförbund med fokus på inkluderingen av parainnebandy.

Konferenser med samma fokus anordnas även riktat mot föreningar. Detta för att skapa en röd tråd genom arbetet där representanter från olika delar av verksamheten har möjligheten att vara involverade i processen.

4. Synliggöra
Parainnebandy finns i nästan hela landet. Vi kan stoltsera med att över hundra föreningar bedriver verksamhet inom en eller flera av våra tre spelformer, men vi vill bli bättre på att synliggöra det.

Vi deltar på olika arrangemang, vi driver egna arrangemang och vi ska våga ta plats. Parainnebandy är en viktig del i Svensk Innebandy och en betydande del i att stärka varumärket Svensk Innebandy ännu mer

5. Sammanfoga
För att inkluderingen i slutändan ska bli riktigt bra behöver det jobb som arbetsgrupperna inom respektive fokusområden lägger ner sammanfogas till ett gemensamt arbete. Ett arbete som utgör grunden för svensk parainnebandy och dess fortsatta utveckling.

6. Ständigt
Vi känner en stolthet för arbetet vi gjort och vad vi åstadkommit, men är medvetna om att det är en ständig process som behöver följas upp, utvärderas, justeras och vidareutvecklas. Inte minst den dagen överflytten av parainnebandy till Svenska Innebandyförbundet är genomförd.

Inkluderingsprocessen: detta har hänt
Augusti 2022 - Augusti 2023
Nyhetsbrev parainnebandy
Anmäl dig - tryck här

Är du intresserad eller har frågor?

Jonatan Petersson

Parainnebandyansvarig

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS