Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Idrottsmedel

Ekonomiskt stöd

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd via Svenska Innebandyförbundet och RF-SISU Skåne. Läs mer om ekonomiskt stöd på rf.se

Ekonomiskt stöd via Svensk Innebandy

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2021 

Sedan 2020 är det tidigare Idrottslyftet ersatt med nya stödformer. Det föreningar kan ansöka om 2021 heter Projektstöd IF och syftar till att stärka och utveckla idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet.  

Föreningar kan via Svenska Innebandyförbundet söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift.

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på:
• Att utveckla föreningar och dess verksamhet i syfte att behålla fler barn och ungdomar i den organiserade idrotten.
• Att fler barn- och ungdomsledare får utbildning som stärker dem i deras uppdrag.

Projektstöd IF är uppdelat i fem underkategorier. 

  1. Föreningsutveckling SDF
  2. Satsningar SDF
  3. Föreningsutveckling IF
  4. Vår Förening Vill/Grundutbildning organisationsledare
  5. Ledarutbildning - barn och ungdom 

Skånes Innebandyförbund kommer under 2021 arrangera föreningsutvecklingsinsatser inom kategori 1 och 2. När en förening tar del av dessa kan idrottsmedel för kostnaderna sökas genom dessa kategorier i Idrottonline.

Kategori 4 används för att söka full ersättning för de koder till utbildningsportalen när föreningen använder Vår Förening Vill eller går Grundutbildningen för organisationsledare. 

Kategori 5 används för att söka subventioner när föreningen utbildar sina ledare i Skånes Innebandyförbunds regi. Se årets subventionsnivåer i dokumentet Subventioner 2021 uppe till höger. 

Det är även möjligt att som förening anordna en egen utbildning och söka ekonomiskt stöd för den genom kategori 5.

Föreningsutveckling IF

Kategori 3, Föreningsutveckling IF är kanske den mest intressanta för den enskilda föreningen. I denna kategori kan föreningar i Skåne söka idrottsmedel utan att det går genom Skånes Innebandyförbund. Det finns fem olika paket och föreningen kan söka upp till 15 000 kr per paket: 

• Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.  

• Paket 2: HBTQIA+ och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet.

• Paket 3: Delaktighet - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen.  

• Paket 4: På samma villkor - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner samt erbjuda fler/nya tränings- och tävlingsformer som syftar till en mer jämställd och/eller inkluderande organisation och verksamhet samt utökade möjligheter för nya målgrupper. 

• Paket 5: Corona-anpassning av verksamhet - Inköp av material för att kunna genomföra trygga aktiviteter, kostnader för digitala verktyg som möjliggör fortsatt, eller annan typ av verksamhet, kostnader som kan tillkomma på grund av utökat antal aktivitetstillfällen för att få till mindre grupper.

Se dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information.

Idrottsmedel för paraverksamhet

För föreningar finns det också under 2021 möjlighet att söka medel för uppstart eller utveckling av verksamhet för målgruppen parautövare. Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med paraverksamhet, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta. Utöver de stöd som går att få från SIBF rekommenderar vi alla föreningar att kontakta sitt innebandydistrikt och sin idrottskonsulent för vidare stöttning i arbetet med paraverksamhet. Det finns flera bidrag att söka på andra ställen också, till exempel materialstöd även från flera RF-SISU distrikt samt RF nationellt.

Det går att söka upp till 20 000 kr för paraverksamhet. Vid skapande av ansökan i Idrottonline välj: 

Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Övrigt Idrottsmedel -> Paraidrott IF 2021

Vid frågor gällande paraverksamhet och möjlighet till stödet, kontakta Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet: inez.rehn@innebandy.se eller 076-010 73 34

  
Vid frågor gällande Projektstöd IF kan ni kontakta Simon Löf, föreningsutvecklingsansvarig på Skånes Innebandyförbund eller Josefine Sinclair, som har motsvarande roll på Svenska Innebandyförbundet.

 

Ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

Ekonomiskt stöd via RF-SISU Skåne söks i samråd med er förenings idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Läs mer om ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne

Ansökan

Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen som öppnar den 15 februari och stänger den 30 oktober 2021 eller tidigare om pengarna förbrukats.

Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har frågor och funderingar kring det ekonomiska stödet.

Simon Löf
simon.lof@innebandy.se

Guide för ansökan i IdrottOnline