Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Årsmöte

Årsmöte 2020

Årsmötet hålls den 4 juni 2020

Kallelse till årsmötet utfärdas senast 21 kalenderdagar före mötet (14/5).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förslag samt inkomna motioner senast 7 kalenderdagar före mötet (28/5)

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 30/4 aktuellt år.

Valberedningen
Valberedningen skall senast 28/2 aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets slut, om de avser att kandidera för den kommande mandatperioden. De tillfrågade har 14 kalenderdagar på sig att meddela valberedningen sin kandidatur (14/3)

Senast 1/4 aktuellt år skall valberedningen meddela samtliga röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Dokument till årsmötet

Instruktioner Digitalt Årsmöte

Slutgiltig Kallelse Årsmöte 2020

Dagordning Årsmöte 4 juni 2020

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019-2020
Verksamhetsinriktning med budget 2020-2021

Valberedningens Förslag Till Styrelse 2020-2021

Styrelsens Förslag Till Valberedning 2020-2021

Fullmakt 2020

Kallelse Årsmöte 2020