Barn Och Ungdomars Delaktighet Innebandy

Barnkonventionen är sedan januari 2020 lag i Sverige, det innebär att alla barn har samtliga rättigheter som barnkonventionen beskriver och att alla vuxna är skyldiga att tillämpa dessa rättigheter. 

Svenska Innebandyförbundet har tillsammans med Unicef och Barnombudsmannen tagit fram inspirationsmaterial för dig som vill veta mer om hur er förening kan inkludera barn och ungdomar i era beslut.   

Vad innebär barn och ungdomars delaktighet? 

Delaktighet betyder att vara en del av ett gemensamt lärande och att kunna påverka verksamheten en befinner sig i. Barn och ungdomars delaktighet handlar om att låta dem komma till tals och ge dem förutsättningar och möjlighet att uttrycka sina åsikter, känslor och tankar samt ge dem chansen att höras i frågor som rör dem. I en idrottsförening kan det till exempel handla om att låta barn och ungdomar vara med och påverka sina träningstider, träningsupplägg och vilken position de vill spela på nästa match, Det kan också innebära att det finns rutiner för att ge barn och ungdomar möjlighet till inflytande när vuxna ska fatta beslut som rör dem. Alla barn och ungdomar mellan 0-18 år har rätt att bli lyssnad på och att bli tagen på allvar och det är viktigt att skapa förutsättningar för att de ska känna sig delaktiga. Barn och ungdomars delaktighet och inflytande är alltså en rättighet som varje vuxen måste ta hänsyn till men det får inte glömmas bort att uttrycka sin åsikt är ett val och inte en skyldighet. 

Varför ska vi låta barn och ungdomar vara delaktiga i vår förening?  

I många innebandyföreningar är de flesta medlemmarna barn och ungdomar. De utgör en majoritet och det är främst för dem som verksamheten finns till för. För att skapa en trygg, trivsam och glädjefylld verksamhet är det därför viktigt att fråga dem hur de vill ha det i sin förening. Barn och ungdomars åsikter, perspektiv och erfarenheter är väldigt värdefulla både för organisationsledare och aktivitetsledare där dessa kan visa vägen mot hur både barn och vuxna kan bidra till en mer attraktiv, idrottslig och social upplevelse i er förening. 

En annan anledning till varför delaktighet och inflytande är värdefullt är att de bidrar till gemenskap och en stärkt klubbkänsla. Att känna gemenskap och tillhörighet och att få sina åsikter hörda ökar chansen att individen vill stanna kvar i föreningen längre. I vissa fall när människor ges utrymme att vara med att påverka så ökar engagemanget och viljan att hjälpa till och bidra mer till föreningen, som till exempel ledare eller förtroendevald. 

Vilken oro eller vilka hinder finns hos vuxna när det gäller barn och ungdomars delaktighet? 

Hos vuxna kan det finnas en oro för att det ska bli stökigt och för många olika viljor på en och samma gång. Det kan vara utmanande att avväga när barnen ska få vara med och bestämma, hur mycket och om alla barnen ska få säga sitt varje gång. Vuxna kan också känna oro över hur de ska hantera när barnen tycker eller vill olika och hur en går till väga när vissa barn alltid pratar och andra alltid är tysta. 

Ett hinder för barn och ungdomars delaktighet kan vara att vuxna av vana inte försöker ta reda vad barnen tycker, tänker och vill. Det kan bero på att det upplevs som svårt och ligger långt ifrån den vanliga verksamheten. Ett annat hinder är förståelsen för vad delaktighet innebär och kunskapen om hur en kan skapa delaktighet på olika sätt. En del vuxna tolkar begreppet delaktighet som att ”vara med och bestämma” eller bestämma allt själva” och ser då direkt ett kaos framför sig.

Hur kan vuxna tänka och vad kan de göra för att skapa delaktighet i en förening? 

Det är viktigt att barn vet om att de har rätt att uttrycka sina åsikter och att vuxna alltid ska tänka på vad som är bäst för barnen. När vuxna lyssnar på barn ska de utgå från barnets ålder och mognad. Det innebär att ju äldre och ju mognare barnet blir, desto större möjlighet att påverka ska barnet få. men det är alltid den vuxna som är ansvarig för ett beslut. Genom att föreningen och dess ledare prioriterar och gör det känt att barnen och deras åsikter är viktiga skapas förutsättningar för att barnen faktiskt meddelar om något inte känns bra. Om det inte finns rutiner för hur du gör och till vem du vänder dig som barnen känner till så kommer få barn att uttrycka att de inte känner sig delaktiga. Möjligen att de uttrycker sitt missnöje genom att sluta i föreningen. 
 
Tänk på att ha olika metoder för hur barn kan lämna synpunkter. Det kan vara uppmuntran till att göra det löpande på träning och direkt till ledare. Det kan vara årliga trivselenkäter som föreningen genomför eller inbjudan till årsmöte. Ett första steg kan vara att fråga barn hur de skulle vilja att föreningen arbetar med inflytande och delaktighet och på vilket sätt barnen vill involveras. Det är också viktigt att ta hänsyn till barns olika förutsättningar att delta eller utrycka sig. Det handlar till exempel om att små barn, personer med andra språkkunskaper eller funktionsvariationer kanske inte uttrycker sig i tal och skrift. Då blir andra uttryckssätt viktiga komplement som till exempel det som syns i lek, teckningar och skapande samt kroppsspråk och ansiktsuttryck. För att skapa delaktighet är det viktigt att tänka in flera aspekter på hur detta görs i praktiken och variera metoder. Ta reda på vilka behov som finns i er förening och anpassa metoderna ni väljer att använda därefter. 

Vad kan styrelsen göra för att öka delaktigheten i föreningen? 

1. Bestäm varför ni vill öka barns delaktighet.

 • För att samla kunskap och erfarenhet?
 • För att utveckla en idé om en ny aktivitet?
 • För att informera om verksamheten?

2. Konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta.

 • Är det styrelsens ansvar?
 • En kommittés uppdrag? 
 • Finns det någon budget?
 • Några särskilda mål som är viktiga?

3. Involvera valberedningen.

 • På vilket sätt skapar vi representation?
 • Vilka möjligheter finns för inval av barn?
 • Hur skapar vi kontakt med barn?

 

4. Tydliggör hur barns åsikter kan tas emot.

 • Information på webbplats?
 • Samtal på uppstartsträffar?
 • Utskick till alla medlemmar?
 • Roll för trygghetsvärdar?
 • Digital och fysisk postlåda?
 • Ungdomsråd?
 • Enkät?
 • Intervjuer?

Fyra saker som ledarna kan göra för att öka delaktigheten laget (vi beskriver vad och hur)

1. Arbeta för ett tryggt och öppet klimat i din grupp

 • Våga prioritera annat än innebandy och göra saker som barnen tycker kul och som stärker gruppen.
 • Ha kontinuerliga samtal i helgrupp och med enskilda individer för att få inblick i vad som är aktuellt i deras vardag.
 • Variera sättet hur ni delat in er vid övningar, låt barnen välja, låt slumpen avgöra eller att du som ledare bestämmer.
 • Berätta ofta för barnen att du finns där om de vill prata eller har frågor.

2. Visa att du bryr dig

 • Inled och avsluta era träffar med olika typer av in- och utcheckningar
 • Säg att du vill veta vad de tycker och uppmuntra att de kommer till er ledare och berättar om saker de gillar eller vill ändra
 • Ställ frågor då och då kring saker du vill ha barnens synpunkter på 
 • Kom ihåg att lyssna
 • Ge utrymme för barnen att önska och hålla i delar av er verksamhet
 • Håll individuella samtal, likt utvecklingssamtal i skolan, med fokus på hur barnet mår och vad som vill göras

3. Tydliggör hur föreningen arbetar med barns delaktighet

 • Informera barn och vårdnadshavare
 • Påminn om barnens möjlighet att ge synpunkter, till er om de kan och vill men var noga med att berätta att det finns andra att kontakta.

4. Skapa delaktighet genom ansvar och tillit

 • Låt barnen turas om att vara ansvarig för till exempel att öppna och låsa omklädningsrum eller förråd.
 • Låt Barnen planera och eller leda aktiviteter så som lekar, övningar, uppvärmning och stretch.

Läs mer om delaktighet:

Läs mer hos Riksidrottsförbundet
Delaktighet och inflytande hos unga idrottare
Unicef - Barnkonventionen
Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare
Barnombudsmannen – Barnrätt i praktiken
Barnrättsresan
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS