Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Gävleborgs Innebandyförbund bjuder in till årsstämma

Härmed bjuder Gävleborgs Innebandyförbund in till årsstämma för verksamhetsåret 2021-2022.

Till: Enligt stadgarna röstberättigade föreningar 
Datum: 28 juni, 18:30
Plats: Scandic Bollnäs

Anmälan via denna länk.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och berättelse och årsredovisning, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner till SDF-mötet vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, är tillgänglig senast två (2) veckor före mötet för röstberättigade föreningar.

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda senast 1 maj. Dessa adresseras till gavleborg@innebandy.se.

Rätt att inge förslag tillkommer inom GIBF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens firmatecknare.

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF:s FS. Varje röstberättigad förening har en röst.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 29 februari har full­gjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SIBF samt de förpliktelser mot GIBF som kan ha beslutats av SDF-mötet. Röstläng­den gäller oförändrad till dess ny röstlängd har till­ställts GIBF.

Rösträtt på årsmötet har även föreningar med hemvist i Älvkarleby kommun. För att sådan förening ska ha rösträtt så ska den haft deltagande lag i seriespel under verksamhetsåret samt fullgjort sina förpliktelser mot GIBF.

Dokumenten publiceras löpande på denna sida.

För fullständiga stadgar, klicka här.

Valberedningen

I valberedningens uppdrag ingår att:

• senast den sex (6) veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF- mötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
• senast den fyra (4) veckor före SDF-mötet meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval, samt
• senast två (2) veckor före SDF-mötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Medlemsföreningar inom GIBF har rätt att, senast fyra (4) veckor före SDF-mötet, till valberedningen lämna förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 11–13 punkterna.

Valberedningen:

Bosse Westerlund, bosse.westerlund@emrik.se

*Ulf Rönnewald, ulf.ronnewald@garmin.com

Anna Håkansson, anna.h@kanson.se

Nås också via: gavleborg@innebandy.se

Nomineringar till valberedningen ansvarar DS-styrelsen för att sammanställa till årsmötet. Dessa kan lämnas till: gavleborg@innebandy.se

*Ulf Rönnewald har avsagt sitt uppdrag i valberedningen under oktober månad 2021.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2022-03-30, kl 09:47