Härmed bjuder Gävleborgs Innebandyförbund in till årsstämma för verksamhetsåret 2022-2023

Till: Enligt stadgarna röstberättigade föreningar 
Datum: 29 juni, 18:30
Plats: Ordbaden

Anmälan gör ni genom att klicka här.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och berättelse och årsredovisning, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner till SDF-mötet vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, ska senast två (2) veckor före mötet vara tillgängliga för röstberättigade föreningar. 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF:s FS. Varje röstberättigad förening har en röst.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 29 februari har full­gjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SIBF samt de förpliktelser mot GIBF som kan ha beslutats av SDF-mötet. Röstläng­den gäller oförändrad till dess ny röstlängd har till­ställts GIBF.

Rösträtt på årsmötet har även föreningar med hemvist i Älvkarleby kommun. För att sådan förening ska ha rösträtt så ska den haft deltagande lag i seriespel under verksamhetsåret samt fullgjort sina förpliktelser mot GIBF.

För fullständiga stadgar, klicka här.

Valberedningen

Fyra (4) veckor före SDF-mötet kommer valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval, samt

Två (2) veckor före SDF-mötet kommer valberedningen meddela röstberättigade organisationer valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen. 

Medlemsföreningar inom GIBF har rätt att, senast fyra (4) veckor före SDF-mötet, till valberedningen lämna förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 11–13 punkterna.

Valberedningen kontaktar ni via: 

Bosse Westerlund, bosse.westerlund@emrik.se

Magnus Unden, magnus.unden@cgi.se

Anna Håkansson, anna.h@kanson.se

Nås också via: gavleborg@innebandy.se

Nomineringar till valberedningen ansvarar DS-styrelsen för att sammanställa till årsmötet. Dessa kan lämnas till: gavleborg@innebandy.se

Informations från valberedningen, 15 juni 2023

Enligt stadgarna ska valberedningen senast två (2) veckor före SDF-mötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer valberedningens förslag för SDF-styrelse till kommande mandatperiod beträffande val enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen.

Gävleborgs Innebandyförbund har också understrykit det viktiga i att alla grupper i SDF-styrelsen ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder. Parametrar som valberedningen har tagit i hänsyn i sitt arbete samt även parametrar så som mötesnärvaro och tiden som krävs för att följa distriktsstyrelsens representationspolicy.

Förslag för styrelsesammansättning för Gävleborgs IBF vid årsmötet den 29:e juni.

Följande personer har utgående mandatperiod:
Ordförande
Michael Parment, Gävle ordförande
Står till förfogande för omval

Ledamöter
Peter Nordqvist, Gävle ordförande
Står till förfogande för omval

Helena Laulainen, Sandviken ledamot
Står till förfogande för omval

Hans Löfstrand, Hudiksvall ledamot 
Står ej till förfogande för omval

Johnny Sundberg, Bollnäs ledamot
Har ej gått att nå, *Står ej till förfogande för omval

Valberedningen föreslår följande personer som står till förfogande för omval:
Michael Parment, Gävle ordförande, omval för en tid av ett år
Peter Nordqvist, Gävle ordförande, omval för en tid av två år
Helena Laulainen, Sandviken ledamot, omval för en tid av två år


Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperioden:
Mats Edholm Söderhamn, Sarah Winges Sandviken, Anders Murman Söderhamn, Håkan Ekdahl Gävle

Valberedningens analys är att två ledamöter lämnar styrlesesammansättningen som har anknytning till hälsingeorter. För valberedningen är mångfald, inkludering och geografisk spridning på ledamöterna prioriterat för att få en så bred förankring som möjligt. Valberedningen vädjar därför till föreningar att fortsatt komma in med förslag på styrelsekandidater trots att tidsfristen för förslag har löpt ut då inga förslag hittills har presenteras.

Det finns fortfarande möjlighet att nominera personer alternativt föreslå personval väl på årsmötet.

Klicka här för att anmäla dig till årsmötet.


Valberedningen 
Bosse Westerlund, Gävle ordförande, bosse.westerlund@emrik.se 
Anna Håkansson, Söderhamn ledamot, anna.h@kanson.se
Magnus Undén, Bovik ledamot, magnus.unden@cgi.com
Informations från valberedningen, maj 2023

Valberedningen i Gävleborgs Innebandyförbund vill härmed informera om de personer i distriktsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid årsmötet 29 juni 2023.

Följande personer har utgående mandatperiod:
Ordförande
Michael Parment, Gävle ordförande
Står till förfogande för omval

Ledamöter
Peter Nordqvist, Gävle ordförande
Står till förfogande för omval

Helena Laulainen, Gävle ledamot
Står till förfogande för omval

Hans Löfstrand, Hudiksvall ledamot 
Står ej till förfogande för omval

Johnny Sundberg, Bollnäs ledamot
Har ej gått att nå, *Står ej till förfogande för omval

Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperioden:
Mats Edholm Söderhamn, Sarah Winges Sandviken, Anders Murman Söderhamn, Håkan Ekdahl Gävle

Valberedningens analys är att två ledamöter lämnar styrlesesammansättningen som har anknytning till hälsingeorter. För valberedningen är mångfald, inkludering och geografisk spridning på ledamöterna prioriterat för att få en så bred förankring som möjligt. Valberedningen vädjar därför till föreningar att fortsatt komma in med förslag på styrelsekandidater trots att tidsfristen för förslag har löpt ut då inga förslag hittills har presenteras.

Gävleborgs Innebandyförbund understryker det viktiga i att alla grupper i SDF-styrelsen ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder. Parametrar som valberedningen tar i hänsyn i sitt arbete samt även parametrar så som mötesnärvaro och tiden som krävs för att följa distriktsstyrelsens representationspolicy. 
Enligt stadgarna ska valberedningen senast två (2) veckor före SDF-mötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer valberedningens förslag för SDF-styrelse till kommande mandatperiod beträffande val enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen.
Underlaget presenteras på Gävleborgs IBFs hemsida två veckor före SDF-mötet.

Valberedningen 

Bosse Westerlund, Gävle ordförande, bosse.westerlund@emrik.se 
Anna Håkansson, Söderhamn ledamot, anna.h@kansson.se
Magnus Undén, Bovik ledamot, magnus.unden@cgi.com

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS