Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Verksamhet

Välkomna till Upplands Innebandyförbund!
Upplands Innebandyförbund, UIBF, är ett av 21 distriktsförbund i Sverige.

UIBF bildades 4 juni 1987 och har 55st medlemsföreningar och cirka 8000 licensierade spelare.

Styrelsen
Styrelsen för Upplands Innebandyförbund - UIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli.

Dessutom skall styrelsen stå för distiktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Verkställande Utskottet
Verkställande Utskottet (VU) är förbundets sista instans för överklagande av tävlingsärenden, och/eller ärenden av annan karaktär.

Det innebär att alla överklaganden och besvär mot beslut fattade av verksamhetens olika kommittéer/grupper administreras av VU.

Våra Kommittéer

Tävlingskommittén
Domarkommittén

Revisorer
Upplands Innebandyförbunds revisorer utses årligen på årsmötet och har som uppgift att granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Anders Murman & Sigurdir Marteinsdottir. 

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från distriktets föreningar.
Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen. 

Ordförande: Johan Gelin
Ledamöter: Magdalena Danielsson och Tobias Ridderström

Stadgar och policys

Verksamhetsplan

Årsmöte

Tävlingskonferens/kongress

Stadgar