Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Verksamhet

Välkomna till Upplands Innebandyförbund!
Upplands Innebandyförbund, UIBF, är ett av 22 distriktsförbund i Sverige.

UIBF bildades 4 juni 1987 och har 55st medlemsföreningar och cirka 8000 licensierade spelare.

Styrelsen
Styrelsen för Upplands Innebandyförbund - UIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli.

Dessutom skall styrelsen stå för distiktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Verkställande Utskottet
Verkställande Utskottet (VU) är förbundets sista instans för överklagande av tävlingsärenden, och/eller ärenden av annan karaktär.

Det innebär att alla överklaganden och besvär mot beslut fattade av verksamhetens olika kommittéer/grupper administreras av VU.

Kommittéer

tävlingskommitté?

domarkommitté?

utbildningskommitté?

Revisorer

Upplands Innebandyförbunds revisorer utses årligen på årsmötet och har som uppgift att granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorer - Utsedda av årsmötet
Anders Edwards & Lars Bergman

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från distriktets föreningar.
Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen. OrdförandeBengt,Ledamöter, Magda, Tobbe

- svensk innebandys utvecklingsmodell

- svensk innebandy vill

- verksamhet

verksamhetsinriktning för uppländsk innebandy, text finns i verksamhetsplanen för säsongen

värdegrund för uppländsk innebandy, text finns i svensk innebandy vill

stadgar för upplands innebandyförbund, har du dessa simon?

årsmöte

utvecklingsforum

- organisation

 

 

Stadgar och policys

Verksamhetsplan

Årsmöte

Tävlingskonferens/kongress

Stadgar