Kontakta oss
Årsmöte
Våra stadgar

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från distriktets föreningar.

Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen för Upplands Innebandyförbund - UIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli. Dessutom skall styrelsen stå för distriktets långsiktiga utveckling.

Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Verkställande Utskott

Verkställande Utskottet (VU) är förbundets sista instans för överklagande av tävlingsärenden, och/eller ärenden av annan karaktär.

Det innebär att alla överklaganden och besvär mot beslut fattade av verksamhetens olika kommittéer/grupper administreras av VU.

Säsongen 2023/2024 består VU av förbundets styrelseordförande, vice ordförande, kassör och en styrelseledamot.

Revisorer

Upplands Innebandyförbunds revisorer utses årligen på årsmötet och har som uppgift att granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Våra Kommittéer

 • Tävlingskommittén
 • Domarkommittén

Tävlingskommitténs huvuduppgifter

 • Behandla dispenser
 • Behandla protester
 • Behandla wo-ärenden
 • Behandla inkomna skrivelser av tävlingskaraktär
 • Behandla inkomna anmärkningsvärda förhållanden av tävlingskaraktär

Domarkommitténs huvuduppgifter

 • Domarärenden
 • Klassificera domare
 • Domartillsättning och coachning Storvreta cup
 • Förslag på domararvoden 
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS