1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift/Ändamål

Upplands Innebandyförbund (UIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandy förbundets stadgar, såsom Svenska Innebandyförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning

Upplands Innebandy förbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Innebandyförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde

Upplands Innebandy förbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 7 kap. 2 § Svenska Innebandyförbundets stadgar omfattar för Upplands Innebandyförbund, Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av Svenska Innebandyförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ

UIBF:s beslutande organ är Distriktsårsmötet, extra Distriktsårsmötet och Distrikts-styrelsen. Distriktsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Distriktsstyrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

UIBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april (1/5-30/4).

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

UIBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

8 § Firmateckning

UIBF:s firma tecknas av Distriktsstyrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, UIBF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt vad som föreskrivs i kap 2, 8 § RF stadgar.

 

2 Kap Distriktsårsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Distriktsårsmötet, som är UIBF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av augusti månad på dag, som UIBF -styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till Distriktsårsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av UIBF:s styrelse senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för UIBF eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före Distriktsårsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas Distriktsårsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid Distriktsårsmötet skall vara UIBF:s styrelse tillhanda senast sex veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer UIBF tillhörande röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Distriktsårsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av UIBF:s styrelse. Distriktsårsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt

Rösträtten vid Distriktsårsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Innebandyförbundets styrelse att gälla från och 1 maj till och med 30 april.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 1 mars har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Innebandyförbundet samt de förpliktelser mot UIBF som kan ha beslutats av Distriktsårsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts UIBF.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst (gäller i de fall SF utökat antalet röster enligt ovan), äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall om-buds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 § Ärenden vid Distriktsårsmötet

Vid Distriktsårsmötet skall följande ärenden förekomma

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för SDF,
 2. fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. val av ordförande för mötet,
 5. val av sekreterare för mötet,
 6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a) Distriktsstyrelsen verksamhetsberättelse för tiden 1 maj till och med den 30 april (1/5-30/4).

b) Distriktsstyrelsen förvaltningsberättelse för tiden 1 maj till och med den 30 april (1/5-30/4).

c) UIBF:s revisorers berättelse för samma tid,

8. fråga om ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen förvaltning;

9. val av ordförande i UIBF, tillika ordförande i Distriktsstyrelsen för en tid av 1 år.

10. val av styrelseledamöter.

a) val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.

11. val av en revisor och en personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.

12. val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

13. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, kan delegeras till Distriktsstyrelsen,

14. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet, kan delegeras till Distriktsstyrelse,

15. behandling av förslag till UIBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till UIBF, samt fastställande av arvoden till ordförande och revisor.

16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av Distriktsstyrelsens förslag.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för UIBF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till Distriktsårsmötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Innebandyförbundet ansluten förening.

Ledamot av Distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Arbetstagare hos UIBF eller hos Svenska Innebandyförbundet får inte väljas till ledamot av Distriktsstyrelsen eller valberedningen.

7 § Extra Distriktsårsmöte

Distriktsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Distriktsårsmöte. Distriktsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Distriktsårsmöte när en revisor eller när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 delar av antalet röster i upprättad röstlängd i frågor som kräver 2/3 majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs 1/2 av antalet röster i upprättad röstlängd. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När Distriktsstyrelsen mottagit en begäran om extra Distriktsårsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra Distriktsårsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Underlåter Distriktsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra Distriktsårsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra Distriktsårsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er-hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av Distriktsårsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av Distriktsårsmötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen samman-träder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast fyra månader före Distriktsårsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Distriktsårsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast tre månader före Distriktsårsmötet skall valberedningen meddela röst-berättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Distriktsårsmötet skall protokollet överlämnas till Distriktsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet

Röstberättigad förening får senast en månad före Distriktsårsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid Distriktsårsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 9-11 punkterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4 Kap Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision

UIBF:s revisorer skall granska Distriktsstyrelsen förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före Distriktsårsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

5 Kap Distriktsstyrelsen

1 § Sammansättning

Distriktsstyrelsen skall bestå av kvinnor och män och utgörs av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av Distriktsårsmötet.

Styrelsens sammansättning skall eftersträva jämställdhet och jämlikhet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt en kassör.

Distriktsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av Distriktsårsmötet mötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden

Distriktsstyrelsen är UIBF:s beslutande organ när Distriktsårsmötet inte är samlat.

Distriktsstyrelsen skall:

 1. verkställa Distriktsårsmötet beslut,
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
 4. arrangera DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord,
 5. handha och ansvara för UIBF:s medel,
 6. bereda ärenden, som skall föreläggas Distriktsårsmötet,
 7. förelägga Distriktsårsmötet förslag till UIBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden,
 9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap 4 § Svenska Innebandyförbundets stadgar,
 10. bestämma om organisationen av och tjänster vid UIBF:s kansli samt i förekommande fall anställa UIBF:s arbetstagare.
 11. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Distriktsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta Distriktsstyrelsen styrelsen härom.

(Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelse-sammanträden.)

6 kap RF:s stadgar

1 § I övrigt så hänvisas till RF:s aktuella stadgar inkl. bilagor (se aktuella stadgar på RF:s hemsida).

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS