Syfte

Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den västgötska innebandyn i en positiv riktning. Seriesystemet är helt och hållet anpassat för att lag och spelare skall kunna utvecklas på ett så bra sätt som möjligt genom att kunna möta andra på en sportsligt likvärdig nivå. Sy.stemet är även tänkt att öka möjligheten för mindre föreningar med få spelare i ålderskullarna att sätta samman lag på lämplig nivå.

Västergötlands IBF:s styrelse har rätt att vid misstänkt missbruk av systemet ta kontakt med berörd förening för att via en dialog komma till rätta med problemet. Västergötlands IBF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att vid uppenbart missbruk av systemet vidta sanktion mot föreningen.

VIBF:s indelning av serier baserat på lagens ålder, fjolårsresultat och geografi.  På serieträffarna har föreningar möjlighet att ha synpunkter på serieindelning.

Seriesammansättning fastställs av TK.

Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. Undantag i Västergötland för Röd nivå 12 år.

Anmälan

Förening anmäler lag till önskad nivå och anger vilket lag det baseras på från fjolårssäsongen samt huvudsaklig ålder (födelseår) på spelarna. Förening får anmäla flera lag i samma nivå/serie. På Röd nivå anmäler man sig endast till nivån. På Blå och Grön så anmäler sig föreningen till respektive serie/poolspel. Anmälan skall vara Västergötlands kansli tillhanda senast 18 maj. Alla anmälningar sker via iBIS


Indelning

Juniorserier
Det är antalet anmälda lag som avgör seriestrukturen i våra juniorserier.

Röd nivå

VIBF:s TK indelar lagen baserat på lagens medelålder, fjolårsresultat samt geografi i olika serier på Röd nivå. Indelning skickas sedan ut till föreningarna. Efter det kallar VIBF till en serieträff där alla föreningar kan ha synpunkter på serieindelning. Efter serieträffen har sedan VIBF:s TK det slutgiltiga besluten kring serieindelningen. Serieindelningen fastställs och presenteras den 10 juni i iBIS.

Det är upp till TK att bestämma om de olika serierna på Röd nivå ska delas in efter geografi eller om det ska vara en serie för hela Västergötland.

Det är antalet anmälda lag som avgör antalet serier på Röd nivå.

Ambitionen är att varje serie ska bestå av 10 lag. VIBF:s TK äger rätten att göra av steg från detta.

Blå nivå

VIBF:s TK indelar lagen baserat önskemål från föreningarna och geografi. Indelning skickas sedan ut till föreningarna. Efter det kallar VIBF till en serieträff där alla föreningar kan ha synpunkter på serieindelning, främst gällande den geografiska indelningen. Slutgiltiga serieindelningen presenteras 10 juni i iBIS.

Grön nivå

VIBF:s TK indelar lagen baserat önskemål frän föreningarna och geografi.
Indelning skickas sedan ut till föreningarna. Efter det kallar VIBF till en serieträff där alla föreningar kan ha synpunkter på serieindelning, främst gällande den geografiska indelningen. Slutgiltiga serieindelningen presenteras 10 juni i iBIS.
Varje lag kommer få vara med på sex poolspel per säsong, där man spelar två̊ matcher per poolspel.

Arrangemang/träffar anordnade av administrerande myndighet

Förening skall delta på de arrangemangen och träffar Västergötlands innebandyförbund inbjuder till.

Matchläggning

Under juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som finns gällande matchläggning.

Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 19 augusti åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1500 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. Fastställda spelscheman presenteras i iBIS och på VIBF:s hemsida från 1 september. Matchflyttar via iBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman fastställs 18 september. Undantag serier där matcher spelas i september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 1 september ske utan matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande), ta kontakt med VIBF:s kansli kring sådana ärenden.

Matcher med restid under 10 mil får tidigast starta 19:00 vardagar om ej föreningar kommer överens om tidigare matchtid.

Matcher med restid över 10 mil får tidigast starta 19:30 vardagar om ej föreningar kommer överens om tidigare matchtid.

Förenings- och laguppgifter

Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns datasystem iBIS senast 19 augusti. Föreningsuppgifter som skall finnas med är kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse. Laguppgifter som skall finnas med är lagledare och/eller tränare med kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) samt dräktfärger.

Om dessa inte finns inlagda i iBIS senast 1 september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1000 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. För att kunna lägga in dessa uppgifter i IBIS krävs att föreningen har minst en person med behörighet i systemet kallad iBIS-föreningsadministratör. Kontakta VIBF:s kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas.

Ledarlicens

I samtliga matcher arrangerade av Västergötlands innebandyförbund råder krav på ledarlicens utgiven av Västergötlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter genomgången och godkänd ledarutbildning.

Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i iBIS och skrivs ut på matchprotokollet.

Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst två inneha ledarlicens. Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst en ledare inneha ledarlicens. Då endast en ledare är uppskriven på matchprotokollet/IBIS skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens kan distriktets tävlingskommitté utdöma sanktion/bötesstraff till denne eller för den förening ledaren representerat vid aktuell match.

Skulle ett lag sakna ledare med godkänd ledarlicens kontaktar VIBF föreningen. Förening uppmanas då tillse att ledarna genomgår en Grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.

Matchvärd

Matchvärd skall finnas på alla matcher på Junior och Röd nivå. Vi rekommenderar även att ha matchvärd på Blå och Grön nivå.

Matchvärdens uppgift är att skapa en trygg miljö för domare, spelare, ledare och publik.

Sidbyten

Sidbyten ska genomföras i juniorserier.

Sidbyten ska ej genomföras i ungdomsserier. Det kan dock vara så att synnerliga skäl gör att sidbyte skall genomföras.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon är obligatoriska för alla serier från Röd nivå ner till Grön nivå.

Dispenser

Generell Dispens

I Blåa serier, Pojkar Röd serie 1 samt i Juniorserie tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger.
Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst två spelare.

Målvakten får vara ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger utan att ansöka om dispens. Dispensen för målvakter gäller i alla serier. 

Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

  1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.
  2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål.
  3. Finns det yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Namngiven Dispens

I alla serier kan föreningar söka namngivna dispenser.

För att söka namngiven dispens får spelaren vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger

Skäl för att söka namngiven dispens:

  • Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.
  • Det aktuella laget har inte tillräcklig med spelare för att kunna genomföra säsongen eller matchen.
  • Den aktuella spelaren är på den nivån utvecklingsmässigt. 

Namngivna dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

Godkända namngivna dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.

Allmänt dispenser

Anmälda trupper till seriespel behöver ej söka dispens.

Dispenser får ej användas till att toppa lag.

Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och straffavgift.

OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match.

Könsdispens

Anmälan om lagtilltillhörighet

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.

Dispens för flickor i pojkserierna för spelare som fyller 15 år samma som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas.

Domare

Västergötlands Innebandyförbund ansvarar för tillsättningen av domare i alla Juniorserier, Pojkar Röd serie 1–2 och Flickor Röd Serie 1.

VIBF tillsätter en distriktsdomare och förening som är hemmalag tillsätter en föreningsdomare i Pojkar Röd serie 3 och Flickor Röd serie 2.

Västergötlands Innebandyförbund kan dock via överenskommelse med förening tillsätta två distriktsdomare i Pojkar Röd serie 3 och Flickor Röd serie 2.

I ungdomsmatcher i övriga serier på Röd nivå samt alla serier på Blå nivå och alla poolspel på Grön nivå ansvarar arrangerande föreningen för tillsättandet av domarna.

Varje match skall dömas av två domare utom matcher på Grön nivå som kan dömas av en domare.

Föreningsdomarna som tillsätts skall ha gått minst föreningsdomarkurs och vara godkända av Västergötlands Innebandyförbund. Om match döms av icke godkända domare kan förening tilldömas böter.

Varje förening skall utse en domaransvarig (DAIF) för sina föreningsdomare. Denne skall ansvara för tillsättning av föreningsdomarna till samtliga matcher och det skall registreras i ibis. Domaransvarig (DAIF) skall även coacha och följa deras utveckling. Den domaransvarige (DAIF) skall även vara föreningens kontakt gentemot Västergötlands Innebandyförbund i frågor gällande föreningsdomare.

Då tillsatt distriktsdomare inte infunnit sig senast 30 min efter utsatt matchtid skjuts matchen upp.

Vid ungdomsmatcher där föreningarnas egna föreningsdomare ej infunnit sig skall domarinsatsen lösas av ledare/föräldrar. Det är både hemmalag och bortalag som tillsammans löser detta på bästa sätt.

Domare ska vara på plats i aktuell hall senast 20 minuter före matchstart.

Arrangerande förening ska betala ut domararvode till domare tillsatta av förbundet via banköverföring eller swish till de domare som dömt respektive match senast 4 dagar efter att domaren skickat in domarkvittens via iBIS. Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet så riskerar man att få en straffavgift av VIBF.

Matchprotokoll

I samtliga matcher skall digitala matchprotokoll användas i iBIS.

Alla spelare skall vara inlagda i iBIS och kunna kopplas till matchen senast 2 timmar före match.

Matchfakta

Herr Juniorserie (2002)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min effektiv tid
Paus: 10 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Distriktsdomare

Pojkar Röd serie 1 (2007)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Distriktsdomare
Generell dispens (2006)

Pojkar Röd serie 2 (2008)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Distriktsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 3 (2009)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Distriktsdomare och Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 4 (2010)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 5 (2011)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 1 (2007)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS.
Distriktsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 2 (2009)

Seriespel, tabell 
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS
Distriktsdomare och föreningsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 3 (2010)

Seriespel, tabell 
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via iBIS
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar/Flickor Blå 1 (2011)

4-4 utespelare + målvakt
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att vid överenskommelse mellan lag att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad via iBIS (visas ej publikt)
Ej resultat på matchtavla
Föreningsdomare
Generell dispens

Pojkar/Flickor Blå 2 (2012)

4-4 utespelare + målvakt
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att vid överenskommelse mellan lag att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad via iBIS (visas ej publikt)
Ej resultat på matchtavla
Föreningsdomare
Generell dispens

Pojkar/Flickor Grön fortsättning (2014)

3-3 utespelare + målvakt
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x 12 min rullande tid (visselavblåsningar i 2 min intervaller).
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Föreningsdomare (krävs endast en domare)
Namngiven dispens

Pojkar/Flickor Grön nybörjare (2015)

3-3 utespelare + målvakt
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x 12 min rullande tid (visselavblåsningar i 2 min intervaller).
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Föreningsdomare (krävs endast en domare)
Namngiven dispens

Bytesavblåsningar

I Grön Poolspel används bytesavblåsningar enligt följande: Bytesavblåsning skall ske efter 2 minuter. Sekretariatet ansvarar för bytesavblåsning.

Matchprotokoll

I samtliga matcher skall digitala matchprotokoll användas i iBIS.

Alla spelare skall vara inlagda i iBIS och kunna kopplas till matchen senast 1 timme före

match.

Målburar

På Grön och Blå nivå används mindre målburar som mäter 120 x 90 cm. I övriga serier används ordinarie målburar.

Planyta och spelform

På Grön nivå genomförs matcher på halvplan (20x10 meter), så att två matcher kan genomföras samtidigt. Undantag kan ske i hallar som inte har fullstora mått (40x20). I dessa fall ska matcherna fortfarande genomföras på ytan som motsvarar halvplan på en fullstor plan, men en match åt gången spelas. Spelformen är 3 mot 3 (utespelare) + målvakter.

På Blå nivå genomförs matcherna på en planyta som mäter 30x15 meter och matcherna genomförs i spelformen 4 mot 4 (utespelare) + målvakter.

På Röd nivå och i Juniorserie genomförs matcherna på en planyta som mäter 40x20 meter och matcherna genomförs i spelformen 5 mot 5 (utespelare) + målvakter.

Resultat- och händelserapportering

Serietabeller

Serietabell och resultat presenteras för Juniorserie och Pojkar/Flickor Röd serie.

Poängligor

Poängligor redovisas för Juniorserie Pojkar Röd serie 1–2 och Flickor Röd Serie 1.

Händelse- och resultatrapportering

I Juniorserie och i alla Röda serier skall hemmalag rapportera matchändelser via iBIS online, dvs under pågående match. Resultat skall registreras i iBIS direkt efter matchens slut. 

Resultatrapportering

I Blå serier ska matchresultat registreras i iBIS direkt efter matchen slut.
OBS: Dessa resultat redovisas ej publikt.

Regelavsteg

Det är på Röd, Blå och Grön nivå tillåtet att delta som utespelare trots att man tidigare i matchen deltagit som målvakt.

En spelare som inte är noterad i matchprotokollet men som deltar i matchen ska förseelsen ej leda till tekniskt matchstraff, utan i matcher där utvisningar tillämpas ska det i stället bestraffas med mindre lagstraff. Spelaren noteras därefter och får fortsätta matchen.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS