Dataskyddsförordningen (GDPR) består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter.

Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten.

1. Laglighet, skälighet och transparens

Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den person som registreras. För idrottsrörelsen betyder det att varje typ av behandling ska baseras på en giltig laglig grund, till exempel att det finns ett avtal eller att uppgiften är av allmänt intresse. Läs www.rf.se/personuppgifter.

Det är också viktigt att vara tydlig och transparent med alla inblandade om när, hur och var man lagrar eller använder personuppgifter.

2. Ändamålsbegränsning

Personuppgifter ska endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och får inte senare plötsligt behandlas på något annat vis.

Det innebär exempelvis att personuppgifter som samlas in för ändamålet anmälan till tävling inte i ett senare skede får behandlas för direkt marknadsföring. Om personuppgifterna ska behandlas för andra ändamål krävs att individen har fått information om det och att det finns en laglig grund för ytterligare behandling.

3. Uppgiftsminimering

Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara rimliga, relevanta och inte onödigt detaljerade i förhållande till vad de är till för. Konkret innebär uppgiftsminimering att idrottsrörelsen inte ska samla in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet med behandlingen.

4. Riktighet

Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara korrekta och uppdaterade, om nödvändigt. Det innebär att den som behandlar personuppgifter måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål, exempelvis när den registrerade begär rättelse av felaktiga personuppgifter.

5. Lagringsbegränsning

Personuppgifter får inte lagras längre än nödvändigt. När de inte längre behövs ska de antingen raderas eller avidentifieras. Uppgifter får inte sparas för att "de är bra att ha". Uppgifter om tidigare medlemmar får sparas upp till 24 månader, för att ge möjlighet att värva tillbaka denne.

6. Integritet och sekretess

Personuppgifter ska inom idrottsrörelsen alltid lagras på ett säkert sätt och förbund och föreningar bör införa en del saker för att säkerställa det. Det innefattar bland annat en rad krav på tekniska säkerhetsåtgärder, som du kan läsa mer om i Uppförandekoden.

7. "Accountability" - Redovisande av efterlevnad

Alla förbund och föreningar ska löpande dokumentera sitt arbete med en säker hantering av personuppgifter. Dessa ska också föra register över vilka, var och på vilket sätt personuppgifter hanteras inom organisationen och kunna visa upp det vid behov.

För att underlätta det här arbetet har RF tagit fram en rad olika mallar.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS