Resereglemente för domarna

Styrelsen i samråd med regel- och domarkommittén för Västerbottens Innebandyförbund har beslutat om att ändra det gamla reglementet med fastställda avstånd och i stället tillämpa ersättning från dörr till dörr för domarresor.

Tidigare har ingen ersättning utgått för resor inom centralorten, vilket har varit till nackdel för domare som kört med egen bil till hallen. Med det nya resereglementet får vi ett rättvisare reglemente som även tillämpas inom fotbollen och i många andra distrikt i landet.

Ersättningen kommer med det nya resereglementet att vara:

  • Resa med bil 3,0 kr/km
  • Resa med buss, tåg enligt redovisat utlägg

Domare ska även fortsättningsvis samåka till matcherna då detta är genomförbart.

Om man bor i samma stadsdel/område eller om domarkollegan kan hämtas upp på vägen till hallen utan att detta innebär en orimligt lång omväg, ska domarna samåka till matcherna. Givetvis utgår endast ersättning till den som faktisk kör fordonet.

Domarna söker ersättning för domarresor som vanligt i ibis efter genomfört domaruppdrag. Avståndet mellan bostaden och hallen anges så korrekt som möjligt enligt något av nedanstående alternativ:

  1. Avståndet tur och retur från bostaden till hallen enligt fordonets kilometerräknare med den kortast möjliga resvägen.
  2. Avståndet tur och retur från bostadsadressen till hallens adress enligt Google Maps med den kortaste resvägen.
  3. Enligt redovisat utlägg för tåg, buss m.m. Bifoga kvitto på faktisk resekostnad.

Samtliga domare ska lägga in sin bostadsadress i iBIS. Detta för att VIBF ska kunna bedöma om de sökta reseersättningarna är korrekta.

Ibland sker avvikelser från ”det normala” av olika anledningar och som är svårt att ange i resereglementet. Vid dessa undantagsfall vill vi att ni skriver i fritext vad den sökta ersättningen avser.

Domaren kan ha rätt till restidsersättning utöver den ordinarie reseersättningen.

Restidsersättning utgår vid bortavaro med minst 6 timmar och utbetalas av Västerbottens Innebandyförbund.

Reglemente för restidsersättning.

Då domare är berättigade till restidsersättning skall denna beräknas enligt följande:

Restiden skall beräknas till 8 minuter / mil. Till detta skall läggas den tid som domaren skall vara på plats innan matchen samt 30 minuter efter matchen för att hinna duscha och byta om.

Då domaren är borta längre än 6 timmar för ett uppdrag skall även 30 minuter läggas till för möjlighet att äta.

Vid flera matcher.

Då domaren har 2 eller fler matcher efter varandra skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen beräknas enligt ovan.

Då domare har 2 eller fler matcher efter varandra för olika föreningar skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen enligt ovan.

Då domare har två eller fler matcher efter varandra som åtskiljs av två timmar eller mer, skall detta räknas som ett uppdrag endast i de fall där domarens resväg överstiger två mil enkel resa mellan hemmet och matcharenan.

I annat fall räknas matcherna som skilda uppdrag. Det är domarens skyldighet att på kvittot uppge tidpunkt för både avresa från hemmet och beräknad hemkomst.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS