KALLELSE & DAGORDNING TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2022-12-05

Publicerad
KALLELSE O DAGORDNING

Härmed kallar Skånes Innebandyförbund till extra årsmöte: 

När:               Måndagen den 5 december

Var:               Hotel Stensson, Eslöv (Stora Torg 12)

Tid:               19.15 (efter julbordet för anmälda)

                       

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av röstlängd som SIBF:s förbundsstyrelse har upprättat för SkIBF.

 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 4. Val av ordförande för mötet.

 5. Val av sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

 2. Styrelsens förslag på reviderade stadgar

7A)
1 Kap Allmänna bestämmelser
7 § Sammansättning av styrelse med mera
Nuvarande lydelse

SkIBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan

sammansättning att både kvinnor och män ingår.


Förslag ny lydelse
SkIBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att såväl jämställdhet som mångfald speglar verksamheten.

7B)
3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning med mera

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och fyra övriga

ledamöter valda av SkIBF:s distriktsmöte. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

 

 

 

 

 

Förslag ny lydelse;

Valberedningen, skall ha en sammansättning som innebär att såväl jämställdhet som mångfald speglar vår verksamhet. Valberedningen utgörs av ordförande och minst två (2) övriga ledamöter valda av SkIBF:s distriktsmöte.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

 

7C)
5 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Nuvarande lydelse

SkIBF:s styrelse skall bestå av kvinnor och män och utgörs av ordförande och övriga

ledamöter valda av distriktsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

 

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har

yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av distriktsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och

förslagsrätt men inte rösträtt

 

1 § Sammansättning
Förslag ny lydelse
SkIBF:s styrelse, skall ha en sammansättning som innebär att såväl jämställdhet som mångfald speglar vår verksamhet, och utgörs av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter valda av SkIBF:s distriktsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

 

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har

yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av distriktsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt

 

7D)

5 § Ärenden vid Skånes Innebandyförbunds distriktsmöte.
nuvarande lydelse

 1. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

 

Förslag på ny lydelse
10. Val av ordinarie styrelseledamöter


 1. Val
  Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.

 

 1. Avslut
  Extra årsmötet avslutas

Publicerad av Mikael Jeppsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS