Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Föreningsutveckling IF 2022

Beskrivning: idrottsmedel till föreningar som vill göra egna satsningar med syfte att utveckla sin förening utifrån Projektstöd IF 2022 och Svensk Innebandy Vill. Föreningarna kan söka upp till 30 000 kr per paket. Beviljat belopp baseras på satsningens omfattning, långsiktighet och i vissa fall antal deltagare.

Paket 1 Kulturen i vår förening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur. 

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:

 • Locker Room Talk, fokus på kulturförändring bland idrottande killar. Mer info och kontakt: info@lockerroomtalk.se, lockerroomtalk.se.
 • In or outside the box, SISUs material med fokus på kulturförändring bland idrottande killar. Kontakta ert RF/SISU-kontor.
 • RFSL, föreläsningar och workshops med fokus på normer och barn/ungdomars hälsa. Kontakt: utbildning@rfsl.se.
 • Värdegrundsarbete, ta fram eller arbeta med befintlig värdegrund tillsammans med de som befinner sig i er verksamhet för att lyckas med förankring. Detta kan göras ihop med utvecklingskonsulent från ert distriktsförbund eller någon från ert RF/SISU-kontor.
 • Schysst Innebandy, ta del av och arbeta med materialet Det Schysst Laget, Schysst Match och Schysst Förebild som finns i både fysisk och digitalt format. Kontakta ert distriktsförbund för fysiskt material eller besök https://schysstinnebandy.nu/ för digitalt.
 • Föreningens egen idé

Paket 2 HBTQIA+ och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att sänka trösklar och tillämpa anpassningar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet.

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:

 • RFSL, föreläsningar och workshops med fokus på HBTQIA+ och idrott, idrott för alla kroppar och normer. Kontakt: utbildning@rfsl.se.
 • Samtal om HBTQIA+, lyfta ämnet med barn, ungdomar och ledare för att gemensamt öka medvetenheten, öka kunskap och förståelse för ämnet samt målgruppen och gemensamt skapa en miljö där alla olika läggningar, könsidentitet och konstuttryck är välkomna och känner sig trygga.
 • Utredning och anpassning, undersöka förutsättningarna i er förening för transpersoner samt göra anpassningar för att den målgruppen ska kunna vara med på sina villkor.
 • Föreningens egen idé.

Paket 3: Delaktighet och inflytande - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:

 • Unicef, föreläsning med fokus på barn och ungdomars delaktighet och beslutsfattande som rör barn med koppling till barnkonventionen, mer info och kontakt: https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott, https://unicef.se/frivilliggrupper.
 • Barn/ungdomsråd, Likt skolornas elevråd kan idrottsföreningar engagera barn och ungdomar i frågor som rör föreningen men som också berör deras upplevelse och trivsel i föreningen. Detta kan utformas på olika sätt, till exempel genom att skapa spelarråd som verkar inom ett lag eller barn och ungdomar som får chansen att vara delaktiga på et större plan genom att involveras i styrelsens arbete.
 • Barn och ungdomar på årsmötet, Ta demokratin på ett större allvar genom att engagera barn och ungdomar i föreningen inför under och efter årsmöten. Låt de lära sig om styrelsearbete, valberedning och årsmöte och planera ett roligt årsmöte som är anpassat efter alla som befinner sig i er verksamhet.
 • Föreningens egen idé.

 

Paket 4: Inkluderande förening - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd och/eller inkluderande förening.

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:

 • Erbjuda nya tränings- & tävlingsformer.
  • Drop in-verksamhet
  • Floorball Fitness, kontakta sarah.jaxell@innebandy.se
  • Innebandy Flex, kontakta sofia.carlsson@innebandy.se
  • Parainnebandy, kontakta RF/SISU i ert distrikt.
  • Integrationsverksamhet, kontakta RF/SISU i ert distrikt.
  • Nybörjargrupper för ungdomar
  • Motionsverksamhet för ungdomar
 • Attention, lär er mer om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och idrott med hjälp av anpassade utbildningar och föreläsningar från Attention, mer info och kontakt: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/idrottforalla/, https://attention.se/kontakt/
 • Fifty/Fifty, en webbaserad utbildning för styrelsen som syftar till att er förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Utbildningen är gratis, https://www.fifty-fifty.nu/.
 • Normmedvetenhet – ta reda på vilka normer som finns i er förening, vilka finns och hos er och vilka saknas? Är alla välkomna och erbjuds alla samma möjligheter och förutsättningar att delta? Ta hjälp av RF-SISU eller annan organisation som har kompetens inom dessa frågor.
 • Föreningens egen idé.

Paket 5: Trygg innebandy - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:

 • Schysst Innebandy, ta del av och arbeta med materialet Det Schysst Laget, Schysst Match och Schysst Förebild som finns i både fysisk och digitalt format. Kontakta ert distriktsförbund för fysiskt material eller besök https://schysstinnebandy.nu.
 • Barnkonventionen, öka kunskapen om, samt skapa rutiner för hur alla vuxna i er förening ska kunna förhålla sig till barnkonventionen i praktiken. Beställ handboken om barnkonventionen och föreningsidrotten eller boka en barnrättsinformatör till er förening här: https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott
 • Värdegrund- och policyarbete, ta ställning, skapa samsyn och skriv ner vad som gäller i er förening, hur ni ska förebygga, samt hur ni ska hantera ärenden vid misstanke om, eller händelse av värdegrunds- eller lagbrott.
 • Suicide Zero – Prata om vikten av, och utveckla barn och ungdomars förmåga att sätta ord på sina känslor och sitt psykiska mående. Jobba förebyggande mot psykisk ohälsa och suicid. Material för barn och ungdomar och kontakt: https://www.suicidezero.se/om-oss/pressrum/pressbilder/livsviktigasnack.

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

 • Utbildnings- och utvecklingsplan för spelare, ledare, domare och/eller organisationsledare. Utgå från SIU-modellen och Svensk Innebandys utbildningsutbud för ovanstående föreningsroller samt ta hjälp av ert distriktsförbund, RF-SISU och externa experter/sakkunniga för att skapa en genomtänkt och vetenskapligt baserad utbildningsplan för de som befinner sig i er förening.
 • Ledarriktlinjer, skapa samsyn kring de element inom er förening som påverkar utövares idrottsliga och personliga utveckling, exempelvis kultur och jargon inom de olika träningsgrupperna, syftet med träning och tävling på grön, blå, röd och svart nivå och/eller hur olika typer av ledarskap kan påverka barn och ungdomars motivation och utveckling.
 • Jämställdhet och jämställdhetsintegrering, skapa en mer utvecklande idrottsmiljö i er förening genom att öka kunskapen om jämställdhet och identifiera delar av er organisation och verksamhet som behöver utvecklar ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslag, ta hjälp av den kostnadsfria utbildningen fifty-fifty.nu.
 • Föreningens egen idé.