Skånes Fotbollförbund, Handbollförbundet Syd, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med RF-SISU Skåne startat en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.”SAMVERKAN SKÅNE” – En samverkan för bättre barnidrott har alltså skapats för att i möjligaste mån försöka undvika krockar mellan barn- och ungdomars olika idrottsaktiviteter. Vi uppmanar alla våra medlemsföreningar att försöka göra detsamma på lokal nivå, så att våra barn och ungdomar inte ska behöva välja mellan våra idrotter.Vi är övertygade om att barnen tycker det är roligare men även forskning visar att de håller på längre med sitt idrottande om de får hålla på med så många idrotter som möjligt, så länge som möjligt i ungdomsåren.

2014 kom nya anvisningar för svensk barn- och ungdomsidrott med flera förtydliganden, baserade på den senaste forskningen. Bland annat går det att utläsa:


UR ANVISNINGARNA TILL IDROTTEN VILL - INTENTION ”ALLSIDIGHET”

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. De aktiva ska ges möjlighet att utöva flera olika idrotter och ges möjlighet att göra detta i olika föreningar.

Anvisningar 

- Idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.
- Barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation i sin träning, oavsett träningsmängd och typ av idrott.

Därför att: Det är viktigt, speciellt för växande barn och ungdomar, att träna hela kroppen, men också mentala och sociala egenskaper. Ju fler idrotter barnen får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem. Barn och ungdomar som tränar med variation har större chans att nå seniorelit.

Så att: Stimulera till idrott och fysisk aktivitet hela livet. För att undvika akuta skador på grund av ensidig belastning och därmed minska framtida hälsoproblem eller avhopp på grund av rörelsehinder.

Ett led i denna samverkan är att se över de perioder då respektive förbund sanktionerar seriespel för barn och ungdomar. Mot denna bakgrund har förbunden gjort justeringar i sina tävlingskalendrar. Konkret innebär det att fotbollen kommer att avsluta höstens tävlingsspel tidigare samt att de skånska innebandy- ishockey- och handbollsmatcherna startar sin verksamhet senare, vilket ger ett utrymme så att tävlingssäsongerna inte krockar i lika hög utsträckning. På detta vis ger vi idrottande barn större möjlighet att kunna utöva flera idrotter samtidigt utan att behöva välja idrott.

I Riksidrottsförbundets stadgar, 1 kap, finns idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund beskriven. Där finns följande skrivning om barnidrotten: ”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”

Det är betydelsefullt att poängtera att, även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av träning, så är tävlingen för många det roligaste. Tävlingen är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp med andra ger för många barn, liksom för ungdomar och vuxna, mening till den träning de lägger ner. Men det är också viktigt att komma ihåg att tävlingen inte är den enda drivkraften för barnen och att utformningen av tävlingen har stor betydelse. Inte bara för stunden utan också då tävlingen i stor utsträckning styr det som sker på träningen.

Därför måste vi som förbund fundera över vilka signaler våra tävlingssystem sänder ut om vad som ska premieras i olika åldrar. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna och inte heller för idrotten i stort. Det finns ingen forskning som visar att man i barnaålder kan förutspå vilka individer som kommer att nå resultatframgångar i vuxen ålder. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra miljö där så många som möjligt ges förutsättning att idrotta så länge som möjligt.


UR ANVISNINGARNA TILL IDROTTEN VILL - INTENTION ”LÅNGSIKTIG UTVECKLING”

Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar toppning och utslagning.

Anvisningar:

- Tävlingar bör utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.

- Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn bör ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.

- Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) bör inte vara så hög att den går ut över träningen.

Därför att: Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så många som möjligt eftersom ingen med säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå.

Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.


Med jämna mellanrum kommer det samtal från föräldrar och ledare som berättar om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är ingen som vinner på en sådan konkurrens och det är därför vi har enats om riktlinjer när det gäller säsonger. Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 15 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet. 

Det finns dock barn och ungdomar som bara håller på med en idrott och de måste kunna få träna året om. Då är det viktigt att träningen är allsidig och ger förutsättningar för att hålla på med fler idrotter längre fram samt att den ger förutsättningar för ett aktivt liv. Rädslan över att tappa träning i en idrott och komma efter sätter ofta press på barn så att de har svårt att välja. Det finns därför en stor risk att de tröttnar, känner en press och slutar idrotta helt och hållet vilket gör alla till förlorare.


HÖGSÄSONGER: 
Fotbollen; april – oktober
Handboll; oktober – mars
Innebandy; oktober – mars 
Ishockey; oktober – mars


RIKTLINJER GÄLLANDE SAMVERKAN FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE IDROTTSUTÖVANDE:

- Om möjligt spelas respektive säsong färdigt. 
- När matcher på olika sätt krockar med idrott i högsäsong arbetar vi utefter att: 
Det grundläggande är att ledarna har förståelse för att ”krockar” kan inträffa och att man vid exempelvis uttagning till matcher tar hänsyn till att barnen kan hålla på med fler idrotter, samt att ledarna kommunicerar planeringen med de andra idrotternas ledare. 
- Respektive förbund tar upp och diskuterar frågan vid sina olika utbildningar och träffar.
 

FÖR MER INFO KONTAKTA: 
Peter Ekvall, VD Skånes Fotbollförbund 040-59 02 12
Emme Adébo, utvecklingsansvarig Handbollförbundet Syd 040-600 59 92  
Henrik Paulsson, verksamhetschef Skånes Innebandyförbund 040-600 59 61
Annie Björklund, utvecklingskonsulent Skånes Ishockeyförbund 0705-73 26 14
Jenny Hellberg, verksamhetschef RF-SISU Skåne 010-476 57 66

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS