Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Elitlicens - det här gäller

Elitlicensen gäller alla föreningar som spelar i, eller kvalar upp till Svenska Superligan, allsvenskan samt division 1 herrar.

Vad behöver föreningen göra nu under perioden fram till 31 juli?
Föreningen måste ha sitt årsmöte så att alla handlingar som ska skickas in till Svenska Innebandyförbundet (SIBF) är klara. Senast den 1 augusti ska handlingarna vara SIBF tillhanda.
SIBF kommer direkt i augusti att påbörja arbetet med elitlicensbesluten vilket innebär att de föreningar som inte har skickat in handlingarna den 1 augusti per automatik kommer att få ett negativt beslut.

Det som föreningen ska skicka in är:
• Årsmötesprotokoll
• Årsredovisning med resultat- och balansrapport
• Revisionsberättelse
• Skuldintyg undertecknat av ordförande samt revisorn

Vad händer om föreningen inte uppfyller kraven?
Om föreningen inte uppfyller kraven den 30 april 2019 ska en handlingsplan upprättas och lämnas in till SIBF tillsammans med övriga handlingar den 1 augusti, en handlingsplan, som redovisar hur eget kapital ska återställas innevarande säsong till 200430.
Handlingsplanen ska innehålla information om hur man kommer att arbeta för att uppfylla kraven till den 30 april 2020.

För föreningar med negativt eget kapital gäller även här att de får starta serien men ska upprätta en handlingsplan. Bedömer Licensnämnden handlingsplanen som orealistisk eller om föreningen själva anser att det kommer att vara omöjligt att återställa det negativa kapitalet till räkenskapsårets slut ska föreningen senast den 31 januari 2020 lämna in en kontrollbalansräkning per den 30 november som inte visar negativt eget kapital. Denna ska vara undertecknad av styrelsen och granskad av revisorn.

Licensnämnden fattar därefter beslut om eventuell nekad elitlicens per den 1 mars 2020 och nedflyttning sker till säsongen därpå (2020/21).

Vad gäller för föreningar som precis har gått upp i division 1?
Samma krav gäller för dessa föreningar. I de flesta fall där man inte uppfyller kraven handlar det om att man saknar auktoriserad/godkänd revisor. Även för dessa föreningar gäller att man lämnar in en handlingsplan med information om hur man ska uppfylla kraven 30 april 2020.

I korthet innebär elitlicensen följande:
• Föreningarna ska använda sig av den gemensamma kontoplanen.
• Räkenskapsåret ska vara mellan 1 maj-30 april. Undantaget är flersektionsföreningar som kan ha annat datum, normalt sett 31 december, som avslut.
• Bokslutet 30 april 2019 ska vara reviderat av en auktoriserad eller godkänd revisor.
• Inga skulder får finnas inom idrotten (skulder inom föreningen, till annan förening, RF, SDF, SIBF eller IFF) och inte heller till Skatteverket.
• Det egna kapitalet ska vara positivt i bokslutet 30 april 2019.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 28 juni 2019