Frågor och svar om SSL-förhandlingarna

Här svarar Svenska Innebandyförbundet (SIBF) på tänkbara frågor kring förhandlingarna med elitföreningarna och deras intresseorganisation Föreningen Svenska Superligan (FSSL) om Svenska Superligan (SSL).

Om konflikten

Vad handlar konflikten om?
Förenklat beskrivet handlar konflikten om vem som ska äga rättigheterna till SSL, den högsta serien i vårt seriesystem. Många av föreningarna har uttryckt att de själva vill äga rättigheterna till ligan.

Vilka äger rätten till varumärket SSL?
SIBF äger rättigheterna till varumärket SSL.

Vad vill SIBF?
SIBF vill fortsätta att hålla samman hela innebandyrörelsen. Vi har ett ansvar för Svensk Innebandy som helhet, vilket innebär att både elit och bredd måste få ta del av resurserna.

Varför väljer SIBF att gå ut med sitt svar offentligt?
Det är angeläget för SIBF att samtidigt informera landets 21 innebandydistrikt, samtliga föreningar i förbundsserierna och alla samarbetspartners. Det är även viktigt att förklara varför vi har fattat det här beslutet och hur vi ser på vägen framåt.

Har SIBF förståelse för kraven från FSSL?
SIBF förstår att föreningarna i SSL är konkurrensutsatta, känner höga krav och har höga förväntningar. Vi vill därför öka elitföreningarnas inflytande och ge dem ett ökat marknadsanpassat stöd via nya och befintliga partners.

Kan SIBF tänka sig att ge elitföreningarna större inflytande över rättigheterna?
Ja, vi är positiva till att ge större inflytande, men vi kan inte gå med på att helt upplåta rättigheterna för SSL. SIBF har ett ansvar för svensk innebandy som helhet, vilket innebär att både elit och bredd måste få ta del av resurserna.

Vad är det senaste som hänt?
Vid ett möte mellan FSSL och SIBF beslutades att FSSL skulle återkomma med en konkret plan för hur de tänkt arbeta med SSL-rättigheten, vilket de gjorde den 5 december. SIBF:s förbundsstyrelse anser inte att förslaget är tillräckligt genomarbetat och säger därför nej till förslaget.

Hur ser FSSL:s förslag ut?
SIBF ska upplåta rättigheten av varumärket Svenska Superligan och SSL till FSSL:s aktiebolag SSLAB, som är under bildande. SSLAB:s affärsidé bygger på att kommersialisera varumärket SSL och alla därtill hörande kommersiella rättigheter i samband med elitföreningarnas innebandymatcher i Sveriges högsta innebandyserier för damer och herrar. SSLAB vill äga de kommersiella och mediala rättigheterna kopplade till SSL. SSLAB skulle i så fall själva teckna samtliga kommersiella och mediala avtal kopplade till SSL.

Varför säger SIBF nej till FSSLs förslag?
SIBF har ett ansvar för Svensk Innebandy som helhet, vilket innebär att både elit och bredd måste få ta del av resurserna. Vi har anställt en koordinator för SSL och ökat ersättningen till elitföreningarna med 1,2 miljoner kronor. Trots det känner vi själva att vi inte är nöjda med utfallet när det gäller satsningar på ligan under de år förhandlingarna pågått. SIBF är helt överens med elitföreningarna om att sportens attraktionskraft och därmed intäkterna ska öka.

Vilka har fattat beslutet att säga nej?
Det är SIBF:s förbundsstyrelse som har fattat beslutet att säga nej till avtalsförslaget från FSSL.


Framtiden för föreningarna och spelarna

Vad innebär det för SSL att SIBF säger nej?
Ur SIBF:s perspektiv har inget förändrats för SSL. Föreningar anmäler sig till spel nästa säsong på samma sätt som tidigare.

Vad händer med avtalet mellan FSSL och SIBF?
Avtalet mellan SIBF och FSSL upphör efter säsongen 2018/19. SIBF garanterar föreningarna samma förutsättningar som finns i avtalet även framledes. Det finns även en uttalad ambition från SIBF att ytterligare förbättra villkoren för elitföreningarna.

Innebär SIBF:s nej att några SSL-föreningar inte får spela i SSL säsongen 2019/20?
Nej. Samtliga föreningar som uppfyller SIBF:s tävlingsbestämmelser och möter kraven för en elitlicens får spela i SSL även säsongen 2019/20.

Kan SIBF tänka sig att ge elitföreningarna större del av sponsorintäkterna?
Ja, vi är positiva till att ge elitföreningarna en större del av sponsorintäkterna. Förra året gjorde vi en uppräkning som innebar att FSSL fick ytterligare 1,2 miljon kronor av sponsorintäkterna. SIBF:s ambition är att fortsätta räkna upp stödet till elitföreningarna så mycket som det är möjligt. Marknadsundersökningar tyder på att den nyligen uppdaterade rättighetskatalogen troligen kommer kunna ge nya intäkter till elitföreningarna.

Har SIBF fått några indikationer på att någon SSL-förening vill bryta sig loss och starta en egen liga?
Under hösten skrev ett större antal föreningar på en avsiktsförklaring där de ställer sig bakom planerna på att bilda en fristående liga för damer respektive herrar om de inte får rättigheterna till SSL.

Vad innebär det för ligan SSL om någon förening startar en egen liga eller hoppar av från SSL?
Om någon förening väljer att hoppa av från SSL kommer ligan att fortsätta som förut. Den avhoppade föreningen ersätts av en ny förening från en lägre serie.

Om någon förening startar en egen liga, vad innebär det för den föreningen?
Om någon förening väljer att starta en egen liga så ingår den föreningen inte i tävling om SM-tecken. Som icke Riksidrottsförbundsansluten förening gäller inte heller försäkringar och regelverk.

Om någon förening startar en egen liga, vad innebär det för spelarna i det laget?
Om någon förening väljer att starta en egen liga så är spelarna i den föreningen inte aktuella för landslaget. De är inte bundna vid sina kontrakt och kan därmed byta förening.

Kommer kravet på elitlicens att finnas kvar?
Lag som spelar i förbundsserierna ska uppnå de krav som gäller för elitlicens. En nära dialog ska föras mellan SIBF:s förvaltningsråd och berörda föreningar för att skapa en tydlighet i vad som förväntas av varje enskild förening som önskar ingå i SIBF:s organisation.


Framtiden för SSL

Hur ser SIBF:s plan för framtiden ut?
Verksamheten administreras av SIBF:s administration i enlighet med det tävlingsreglemente som finns idag. Till hösten 2019 inrättas en ny marknadsenhet.

Vad kommer ingå i den nya marknadsenheten?
I den nya marknadsenheten kommer marknadsföring, central försäljning och personal att ingå. En styrgrupp bestående av representanter från SIBF och SSL-föreningar ska tillsättas och SIBF tar kostnaderna för de centrala tjänsterna, lokaler och utrustning.

Hur kommer den nya marknadsenheten att fungera?
Den nya marknadsenheten ska fungera som en särskild verksamhet inom SIBF. Syftet med verksamheten är att stärka SSL:s varumärke och som en följd av detta ska även ekonomin stärkas. Varje enskild förening har självklart ansvar för sin egen ekonomi men ett samarbete gynnar alla. Ett nära samarbete med övriga verksamheter inom Svensk Innebandy är självklart.

Vem är kontaktperson från SIBF i denna fråga?
SIBF:s kontaktpersoner i frågan kring våra förhandlingar med FSSL är:

Klas Hedlund, ledamot i förbundsstyrelsen, 070-522 88 95, klas.hedlund@innebandy.se

Göran Harnesk, generalsekreterare, 070-728 80 88, goran.harnesk@Innebandy.se

short_text    Skrivet av Sebastian Nurmi 12 december 2018