Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Gävleborgs IBF

2021-02-25

Kommuniké från Gästriklands och Hälsinglands IBFs distriktsstyrelse.

Idag har Gästriklands- och Hälsinglands SDF ett starkt samarbete såväl organisatoriskt som sportligt. SDF:n är mycket beroende av varandra för att kunna erbjuda samma idrottsprodukt och Innebandyengagemang oavsett var i länet våra föreningar och spelarna har sin hemvist. För medlemsföreningarna innebär det en integrerad tävlings- och domaradministration och en del övergripande gemensamma serier. Hälsingland har det senaste året kunnat erbjuda mer kvalitativa serier med fler alternativ för sina föreningar. Idag kan båda SDF- konstatera de senaste årens positiva licensutveckling kan tillskrivas det goda samarbetet. Båda SDF har som yttersta ambition att vara mer än en sport och ta ett aktivt samhällsansvar. Vi vill vara en aktiv och modern idrottsorganisation som möjliggör fritidsverksamheter för alla målgrupper på lika villkor.

De senaste åren har distriktens utvecklingsarbete varit finansierad av stora medel från idrottslyft och projektmedel. Med dessa medel har båda SDF gemensamt möjliggjort att bedriva ett mycket framgångsrikt och uppskattat arbete med förenings-, ledar – och spelarutveckling. För att fortsatt kunna upprätthålla detta arbete, fördjupa servicen och över tid bygga en ekonomisk stabilitet är en optimering av våra samlade resurser nödvändig. De senaste årens konsekvensanalyser har påvisat samordningsvinster mellan SDF ur ett organisatoriskt perspektiv.

Tillsammans har vi gemensamma utmaningar med strategimålen i Innebandyn Vill där en effektiv organisation kommer vara viktig del i processen. Vi behöver skapa förutsättningar för fortsatt utveckling utan beroende av kortsiktiga projektmedel.

En översyn av verksamheten har varit uppdraget från respektive SDFs medlemsföreningar. Ett uppdrag att utreda konsekvenserna över ett eventuellt samgående till ett SDF eller ett ökat reglerat samarbete vilka var ställda ur extra utlysta årsmöten 2018 (Hälsingland) respektive 2019 (Gästrikland).

Syftet med organisationsutvecklingen ska enbart vara att bidra till en effektivare organisation både ur ett personellt, ekonomiskt och strategiskt perspektiv där den stora vinsten ska ligga i föreningsverksamheten. Med en effektivare organisation kan man tänka regionalt, med ett starkare varumärke och därefter agera lokalt med samma styrka och närhet som tidigare. Båda SDF följer principen att man ska ”spela och verka där man handlar/bor” och ser i sitt SDF-uppdrag en avgörande betydelse för distriktets utveckling att vara ett nära stöd till föreningarna i deras vardag. För att kunna fortsätta bedriva den verksamheten måste organisationen bli mer modern och skalbar vilket har utretts under pågående verksamhetsår.

Målsättningen med organisationsförändringen är att öka den lokala förankringen och närheten samtidigt som den regionala utvecklingen ska leda till en effektivare organisation och starkare varumärke. En positionering som skall leda till att på ett bättre sätt kunna attackera utmaningarna i Innebandyn vill och bli ett närmare och mer effektfullt stöd till medlemsföreningarna.

Som kuriosa genomförde Gävleborgs Idrottsförbund samma resa och organisationsförändring för några år sedan och har fått många gynnsamma effektvinster av samgåendet.

Syftet med detta dokument är att definiera klara konsekvenser av samgåendet ur föreningsperspektiv samt dess tidsplan.

Hela dokumentet med olika arbetshypoteser och detaljer finns att tillgå i modulen.

Tidsplan:

Mars - Distriktsstyrelsen för respektive SDF kommer tillsammans besluta om föreslagna stadgar och formella ändringar vid ett eventuellt samgående.

29 mars - Gästriklands och Hälsinglands IBF bjuder gemensamt in till en ordförandekonferens för information om statusläget. Separat kallelse utgår

10:e (HIBF) och 11:e maj (GIBF) - Respektive SDF kommer att utlysa två extra årsstämmor som har för avsikt att fatta beslut om samgåendet. Kallelse går ut senast fyra (4) veckor före angivet datum. Samtliga handlingar följer med i kallelsen.

Vid bifall av möten, vilket krävs från 2/3 av mötets röstlängd på mötet avgivna röster gäller följande:

17 juni - Hälsinglands Innebandyförbund beslutar om likvidation, kvarlåtenskapen från Hälsingland förs över till blivande Gävleborg utan förbehåll.

20 juni - Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte beslutar om givet samgående.

29 juni - Gästriklands årsmöte beslutar om att verkställa av SIBF fattat beslut. Given följd som ett resultat av förbundsmötets beslut blir att anta nya stadgar vilket bland annat innefattar redaktionellt att öppna upp för föreningar i Hälsingland anslutna till givna kommuner enligt i gällande omfångsparagrafen Kap 1 §3 Verksamhetsområde, fastställer kansliavgifter samt bifaller förslag om namnbyte.

Valen för styrelsesammansättningen väljs också enligt nytt stadgeförslag för Gävleborgs IBF.

Vid avslag av möten, genomförs årsstämma enligt nuvarande stadgar 17 juni Hälsingland och 29 juni Gästrikland.

Konsekvenser för verksamheten vid ett samgående:

Tävling:
Seniorverksamhet:
Vid ett bildande av Gävleborgs Innebandyförbund genom att Hälsinglands Innebandyförbund avvecklas och att Gästriklands Innebandyförbund ändrar namn till Gävleborgs Innebandyförbund och därefter omfattar även innebandyföreningar från de kommuner som tidigare ingått i Hälsinglands Innebandyförbund får detta följande konsekvenser utifrån ett tävlingstekniskt perspektiv avseende upp- och nedflyttningar mellan förbunds och distriktsserie utifrån idag gällande seriestruktur (fastställd av Tävlingskongressen 2014):

Förening som nedflyttas från förbundsserie och som tillhör kommun inom Gävleborgs Innebandyförbund ska medges plats i detta distrikts högsta serie eller sådan serie som distriktet bedriver ihop med annat/andra distriktsförbund

Förening från Gävleborgs Innebandyförbund som kvalificerar sig för spel i den lägsta förbundsserien kommer inte kopplas till allsvenskan norra damer respektive division 1 norra herrar. Fördelningen av antalet direkt- och/eller kvalplatser från Gävleborgs Innebandyförbunds distrikt till överliggande förbundsserie utgår från samma princip som för övriga distriktsförbund inom Svensk Innebandy.

Junior:
Inlåsningen se ovan
All verksamhets spelas i GUD serierna.

Röd:
All verksamhet spelas i Gävleborgsserierna röd nivå 1-4.

Blå och grön:
Spelas i sammandragsformat och matcher i första hand alltid på lokalnivå, Hälsingland och Gästrikland för sig.

Ledare:
Gemensam ledarlicens enligt tidigare.
Ledarutbildningar lokalt.
Nödvändiga möten så som ledarträffar, serieläggning etc. sker lokalt.

SDF-SM:
SDF-SM hösten 2021 (2004) spelas med representation från både Gästrikland och Hälsingland.

Distriktslag deltar med ett lag Gävleborgs IBF i SDF-SM enligt dagens reglemente från SIBF från och med januari 2022.

Vid ett samgående av SDF:en Hälsingland och Gästrikland innebär det för spelarna födda 2005 i Distriktslag SM att Gävleborg deltar med spelare enbart födda 2005 för såväl pojkar som flickor.

Distriktslagsverksamheten kommer bedrivas med aktiviteter både i Gästrikland och Hälsingland och utgå från samma principer som i nuvarande läge.

Spelarutbildning:
Spelarutbildning/SFY kommer att bedrivas i Gävleborgsperspektiv och i paraplyverksamhet. Aktiviteter kommer så som just nu bedrivas i både Gästrikland och Hälsingland. Gemensamma aktiviteter kommer vara mer förekommande och distriktslagsverksamheten blir av naturliga skäl en verksamhet med en separat aktivitetsplan.

______

Till alla föreningar i Gävleborg 

2020-05-11

Med anledning av det rådande Corona-läget är två planerade årsmöten för SDF- Gästrikland och Hälsingland inte sannolikt inte möjliga att genomföras enligt den storskalighet frågan om ett Gävleborgs IBF dignitet. Det beror dels på att det fysiska mötet inte går att genomföra så som planerat men också på grund av att viktiga delar i processen inte kan fortlöpa så som planerat.

Tyvärr fick ordförandekonferensen i Gävle i Mars ställas in med kort varsel, däremot genomfördes konferensen i Hälsingland vilket gjorde att en del frågor som besvarades där kan vara inaktuella på grund av rådande världsläge med Covid-19.

Bakgrund
En översyn av verksamheten, att se över organisationen för att antingen samgå till ett SDF eller ett ökat reglerat samarbete ur organisatorisk synvinkel har varit SDF-uppdraget av distriktens extra utlysta årsmöten 2018 (Hälsingland) resp 2019 (Gästrikland). 

Syftet med organisationsutvecklingen ska enbart vara att bidra till en effektivare organisation både ur ett personellt, ekonomiskt och strategiskt perspektiv där den stora vinsten ska ligga i föreningsverksamheten. Med en effektivare organisation kan man tänka regionalt, med ett starkare varumärke, och därefter agera lokalt med samma styrka som tidigare. Båda SDF följer principen att man ska ”spela och verka där man handlar” och att vi ska vara ett nära stöd till föreningarna i deras vardag. För att kunna fortsätta bedriva den verksamheten måste organisationen bli mer modern vilket har utretts under pågående verksamhetsår. 

En motion till SIBFs Förbundsmöte 20190616 med avsikt att verka för en stadgeändring till ett SDF blev bifallen. SIBF uppdrog distrikten att se över en konsekvensanalys av verksamheten vilket har varit respektive SDF:s uppdrag under verksamhetsåret 2019-2020.
Lägeskonstaterande 

Ställningstagande
Den tävlingstekniska frågan, låsningen till Norrland för spel i Allsvenskan damer och herrar division 1 för lag med hemvist i Hälsinglands IBF, är av avgörande betydelse för våra föreningar. Denna indelning som Tävlingskongressen råder över kommer därför föreligga ända till nästa kongress 2020. De alternativ SDF- har stått inför är följande:
a) Genomföra sammanslagningen (under förutsättning att årsmöte beslutar) till kommande verksamhetsår (2020-2021) under de osäkerhet avseende tävlingsaspekterna som råder. 
b) Avvakta tävlingskongressen för att frågan om tävlingstillhörighet är så väsentlig, motionera dit om önskade låsningar, och avvakta till årsmötet 2021 med att rapportera om vidtagna åtgärder och genomföra sammanslagningen till verksamhetsåret 2021-2022.

SIBFs grundinställning utifrån ett tävlingstekniskt perspektiv är att man har behöver utreda konsekvenserna av detsamma djupare (då det kan påverka flera SDF och föreningar i andra SDF). Besked är att eventuellt beslut om förändring är aktuellt först till Tävlingskongressen i dec 2020 med säsongen 21/22 som kvalificerande, dvs. att samgåendet kring detsamma borde kunna implementeras inför säsongen 22/23.

Framtid med tillvägagångssätt
Gästriklands och Hälsinglands IBF:s styrelser har under rådande omständigheter fattat beslut att avvakta processen om sammanslagning till verksamhetsåret 2020-2021. Ett beslut om grundar sig att frågan om önskade låsningar gällande rådande tävlingsaspekterna inte är önskat utredda och förankrade. Vi anser att en större konsekvensanalys behöver genomföras och att ett samgående innan väntade konsekvenser och effekter är utredda är uteslutet. I proceduren är det även önskvärt att tävlingskongressen 2020 fattar ett beslut som av föreningarna i respektive SDF har stöd för. Det är av avgörande betydelse för båda SDF styrelser. 

Processen för denna konsekvensanalys påverkas också av rådande situation där mötesbegränsningar p g a rådande pandemi gör det svårt att genomföra viktiga informationsmöten för att förankra beslut eftersom vi gärna ser att de hålls vid gemensamma sammankomster. Båda SDF är av åsikten att det fysiska samtalet och forumet med möten över föreningsgränser är av stor betydelse. I dagsläget är det fortfarande ovisst om årsmöten går att genomföra fysiskt. 

Detta medför att arbetet fortlöper där den tävlingsetiskafrågan blir mer aktuell och separata mötesplatser och forum kommer att lysas för den frågan.

Mer information om Gävleborg finns att tillgå i den bifogade filen där kommunikén kan läsas mer i sin helhet.

Vi kommer också att ytterligare presentera nuläget när respektive årsmöte genomförs.

E u - kontakta vid frågor:
Jakob.Westerlund@innebandy.se