Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Domarkommittén

Domarkommitténs syfte:
Att utveckla domarverksamhet i enlighet med Svenska Innebandyförbundets och Gästriklands Innebandyförbunds mål, riktlinjer och beslut.

Domarkommitténs organisation:
Domarkommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 2 st eller 4 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Tjänstemannen deltar vid behov. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla.

Domarkommitténs verksamhet:
Arbeta och besluta inom de ramar som Styrelsen för Gästriklands Innebandyförbund fastställt.
Arbeta för att Svenska Innebandyförbundets/GIBF och RF´s reglerverk och riktlinjer följs. (Ramverk:
Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundet, Lokala förutsättningar Gästriklands Innebandyförbund, RF´s stadgar,) samt Idrotten Vill, Innebandyn Vill och SIU.
Ansvara för att förslag till budget och verksamhetsplan läggs fram till för Gästriklands Innebandyförbunds styrelse.
Att inom budgetram göra prioriteringar/omprioriteringar.
Besvara inkomna skrivelser och remisser och lämna yttranden till Styrelsen för Gästriklands Innebandyförbund.
Ansvara för utveckling av domarverksamheten inom Gästriklands Innebandyförbunds verksamhetsområde
Behandla domarärenden, ej bestraffningar.
Att informera om och följa upp kravprofilen.
Inför beslut om klassificering och nominering av domare skall samtliga domarobservatörer, samt ansvarig tjänsteman kallas in.
Besluta om klassificering och nominering av domare.
Lägga fram förslag på utbildningar till Utbildningskommittén.
Samarbeta med andra kommittéer inom Gästriklands Innebandyförbund.
Kommitténs ordförande bör ses med övriga kommittéordförande 4ggr/ säsong.

Domarkommittén är de som tar ut domare till match. Har ni några funderingar kring domaruttagningar, domarfrågor m.m. så kontakta dem på nedan E-post:

Domarkommitténs sammansättning 2018/19

Ordförande

Erik Lindberg
mobil: 073-507 37 60
e-mail: limpicus@hotmail.com

Ledamöter   
Magnus Nordahl

Richard Öhneskog

Magnus Undén

Jakob Westerlund (adjungerad)

Oscar Hurtig (adjungerad)  

Ansvariga för domar-coachning på grön- och blånivå:

Gustav Johansson

Oliver Parment